صفحه اصلی همکاری با ما نتایج کتب تالیفی هیراد تماس با ما ویدئوهای آموزشی گالری تصاویر تقویم آموزشی دانلودها خدمات مکاتباتی EN
logo
منوی اصلی

رایج ترین ضرب المثل ها در مکالمه انگلیسی

رایج ترین ضرب المثل ها در مکالمه انگلیسی


آشنایی با ضرب المثل ها به شما این فرصت را می دهد تا مکالمه روانتر و سلیس تری داشته باشید. همچنین با یادگیری آنها می توانید به سبک افراد بومی زبان صحبت کنید.در این صفحه گروهی از ضرب المثل های رایج پس از تحقیقات گسترده توسط کادر موسسه زبان تخصصی هیراد جمع آوری شده است .

ضرب المثل های زبان انگلیسی

In for a penny in for a pound اب که ازسرگذشت  چه یک وجب چه صدوجب
 Don’t put too many irons in the fire بایک دست چندتاهندوانه بلندکردن
When in Rome do as the Romans do همرنگ جماعت شدن
Easy come easy go باداورده رابادمیبرد
As easy as A B C  به اسونی اب خوردن
A good beginning makes a good ending سالی که نکوست ازبهارش پیداست
The early birds catches the worm سحرخیزباش تاکامرواشوی
Don’t bite the hand that feeds you نمک خودن ونمکدان شکستن
Don’t judge a book by its cover کسی راازروی ظاهرقضاوت کردن
You can catch more flies with honey than with vinegar زبان خوش مارراازلانه بیرون می کشد
Action speaks louder than words به عمل کاربرایدبه سخن دانی نیست
Two heads are better than one  دوتاعقل بهترازیک عقل کارمکند
No news is good news بی خبری خوش خبری است
 Nothing ventured nothing gained نابرده رنج گنج میسرنمیشود
 Don’t count your chickens before they hatch  جوجه را اخرپاییزمیشمرند
A wolf in sheep clothing گرگ درلباس بره
Don’t put off until tomorrow what you can do today کارامروزبه فرداننداز
Birds of a feather flock together کبوترباکبوتربازباباز
Let bygones be bygones گذشته ها گذشته
A great ship must have deep water هرکه بامش بیش برفش بیشتر
Many drops make flood قطره قطره جمع گرددوانگهی دریاشود
Money doesn’t grow on trees پول علف خرس نیست
Let sleeping dogs lie بادم شیربازی نکن
The grass is always greener on the other side مرغ همسایه غازاست
The pot calls the black kettle دیگ به دیگ میگه روت سیاه
Out of sight out of mind ازدل برودهمانکه ازدیده رود 
 Never late to mend ماهی روهروقت ازاب بگیری تازه است
Half a loaf is better than none کاچی بهترازهیچی است
A friend in need is a friend indeed دوست ان است که گیرد دست دوست درپریان حالی ودرماندگی
Haste makes waste  عجله کارشیطان است
Too many cooks spoil the broth  اشپزکه دوتابشه اش یاشورمیشه یابی نمک
All that glitters is not gold                           هرگردی گردونیست
A rolling stone gathers no moss باازاین شاخه به اون شاخه پریدن انسان به جایی نمیرسد
Kill two birds  with one stone بایک تیردوتانشون زدن