خدمات مکاتبات تجاری و دانشجویی به زبان انگلیسی

خدمات مکاتبات تجاری و دانشجویی - مکاتبات تحصیلی ، اداری و نامه نگاری

خدمات مکاتبات تجاری و دانشجویی در دپارتمان مکاتبات و مذاکرات بازرگانی و تجاری تخصصی زبان هیراد آماده ارائه خدمات پیشرفته به نهادهای دولتی و خصوصی ، وزارت خانه ها ، سفارت ها و شرکت های واردات و صادرات می باشد.
همچنین در امر مذاکره و فرآیند مکاتبه برای مهاجرت تحصیلی و دانشجویی کمک رسان می باشد.

خدمات در راستای بازرگانی ، تحصیلی و مراودات اداری به زبان انگلیسی

مکاتبات خرید خارجی ، تهیه و ترجمه قرارداد های تجاری به زبان انگلیسی، تنظیم رزومه و اپلای دانشگاه ها ، ارسال مترجم همزمان به سازمان ها و خدمات کلی برای بانک ها ، تشکیلات خصوصی و دولتی میباشد.

مکاتبات مهاجرت دانشجویی
مکاتبات اداری و نامه نگاری
خدمات مکاتبات تجاری و بازرگانی – مکاتبات بازرگانی بین المللی