افعال مهم آیلتس
فهرست مطالب
Facebook
Twitter
LinkedIn

افعال مهم برای آیلتس

افعال مهم برای آیلتس (چهار مهارت)(اسپیکینگ، لیسنینگ، ریدینگ و رایتینگ)

Some important verbs for IELTS exam(four skills)

(speaking, reading, listening and writing)

 

لازم به ذکر است که در امتحان آیلتس در چهار مهارت، افعال و مترادف هایشان نقش به سزایی بازی می کنند. بدون شک استفاده از افعال متنوع و حرفه ای در رایتینگ و اسپیکینگ آیلتس نمره را در این دو مهارت به طور قابل توجهی بالا می برد. آشنایی با افعال کلیدی به هر کسی این فرصت را می دهد تا مهارت ریدینگ و لیسنینگ خود را هم به طور غیر قابل باوری تقویت کند و در نتیجه نمره ایده آلی در امتحان آیلتس کسب کند. در مرکز تخصصی زبان هیراد اکثر افعال پر کاربرد برای امتحان آیلتس بعد از تحقیقات و مطالعات گسترده ای گرد آوری شده اند. یادگیری یکسری از این افعال به همراه مترادف هایشان انگلیسی هر کسی را به طور معجزه آسایی متحول می کند. در ذهن داشته باشید که افعال و قیود در هر زبانی نقش چشم گیری بازی می کنند پس از یاد گیری آنها به هیچ وجه دریغ نکنید. شایان ذکر است که یاد گیری افعال و قیود مختلف به همرا مترادف هایشان برای  rewording and paraphrasingدر امتحان آیلتس از اهمیت بالایی برخوردار است. د ر پایان یادگیری افعال و قیود متعدد در انگلیسی برای امتحان آیلتس قویا توصیه می شود چون سبک اسپیکینگ و  رایتینگ به طور چشگیریnative     می شود.

در ذیل یکسری از این افعال کلیدی و فوق حرفه ای به همراه  مترادف هایشان تدریس می شوند.

ریشه کن کردن

Eradicate (v.) = uproot, root out, exterminate

We must put much effort into eradicating addiction in our country.


ریشه داشتن در

To be rooted in = to be stemmed in = to be grounded in

Most problems are rooted in mismanagement.


دامن زدن به

Pander to = cater to

The wrong decisions certainly pander to economic problems in most countries.


نقش بازی کردن در

Play a role in = serve a part in

Good planning plays a major role in your success.


به خطر انداختن

Present danger to = present peril to = endanger

Eating too much fast food does present danger to your health.


تهدید کردن

Pose (present) threat to = pose (present) menace to = threaten

Getting divorced will pose threat to your future life.


مشارکت داشتن در، کمک کردن به

Contribute to = make contribution to = help = aid = assist

Most players have contributed to the team’s success.


 پایبند بودن به

Abide by = comply with = hew to

We must abide by all of the rules at any price.


نهادینه کردن

Institutionalize (v.) = live out = make official

It will take time to institutionalize these reforms in our society.


  برآورده کردن

Live up to = come up to = act = fulfill = meet = accommodate = act up to = serve = match up to = cater to =approach = measure up to

You are strongly expected to live up to their basic needs.


ارائه دادن ،پیشنهاد کردن

Come up with = suggest = offer = present = think of

Who can come up with another solution to this problem?


جبران کردن

Make amends for = compensate for = make up for

I wonder how to make amends for his kindness to me.


اختصاص دادن به

Devote to = allocate to = allot to = earmark to = appropriate to = apportion to = bequeath to

All governments are bound to devote a great deal of budget to providing sufficient facilities for the youth.


  سرمایه گذاری کردن در

Invest in/into = put investment into

They are intended to invest into new business fields in the very near future.


اعتنا کردن به ،توجه کردن به

To pay attention to = pay heed to = address = be attentive to = attend to = be heedful of = mind = notice = be mindful of = heed = observe

Each and every student is heavily expected to pay attention to all details to achieve more success.


به عهده بودن

To be up to = to be left to = to be incumbent on

It is up to the state to provide all facilities for the public.

It is left to the state to provide all facilities for the public.

It is incumbent on the state to provide all facilities for the public.


مانع شدن

Get in the way of = pose obstacle to = hinder = impede = occlude = thwart

Marriage may get in the way of your educational purposes.


نسبت دادن به

Attribute to = ascribe to = impute to

This work of art is attributed to Shakespear.


بستگی داشتن به

Depend on = rely on = lean on = hinge on = be down to =reckon on =

build upon = pivot over = bank on = be depended on = be relied on =

be hinged on

Your success does depend on various items.

It is down to your personal preference.

شایان ذکر است که در کلاسهای آیلتس هیراد افعال خیلی بیشتری به همراه مترادف هایشان توسط

اساتید حرفه ای تدریس می شوند.

مشاوران ما در مرکز زبان هیراد هم اکنون آماده پاسخگویی به سوالات شما دراین زمینه می باشند.

ارتباط در واتس اپ: کارشناسان آنلاین

 

ساعت کاری این بخش: 9 الی 20:30

Leave your thought here

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوران ما در مرکز زبان هیراد هم اکنون آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند.

ارتباط در واتس اپ: کارشناسان آنلاین

ساعت کاری این بخش: 9 الی 20:30