صفحه اصلی ورود کاربران همکاری با هیراد درخواست نمایندگی تماس با ما وبلاگ گالری تصاویر سایت قدیمی هیراد دیکشنری آنلاین لینک های مفید

اشتباهات رایج دررایتینگ آیلتس

اشتباهات رایج در رایتینگ آیلتس

Common mistakes in IELTS writing

1- عدم درک صورت مقاله

2-مرتبط نبودن صورت مقاله با نظریات ارائه شده در مقاله

3- اشتباهات گرامری خیلی زیاد

4- استفاده نابجا از حرف تعریف the

5- عدم سازگاری اسامی با افعالشان

6-اشتباه نادرست از  verb  +  ing   یا to - infinitive

7-عدم استفاده از کاما در جای مناسب

8- استفاده از زمان نا مناسب در جمله

9-استفاده نا درست از حروف اضافه بعد از صفات و اسامی

10- استفاده نادرست از اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش

11- استفاده نا مناسب از حروف تعریف

12- علامت گذاری نا درست

13- استفاده از مخففها (contractions)

14- طولانی نوشتن مقاله

15-عدم استفاده از کلمات ربط

16-استفاده از اعداد به جای حروف در مقاله

آموزش آیلتس هیراد

 • Wrong example: “Recent research shows that only 2 out of 10 individuals around the world today do not have mobile phones.”
   
 • Correct example: “Recent research shows that only two out of ten individuals around the world today do not have mobile phones.”

17- استفاده از مثالهای شخصی (personal examples)

 • Weak example: “My parents frequently work late in order to make ends meet, and this has a big impact on the amount of time I get to communicate with them.”
   
 • Stronger example: “Many parents today are working longer hours in order to sufficiently provide for their children, which is having an enormous impact on the amount available time for face to face communication.”

18- عدم استفاده از کلمات سطح بالا

 • Weak example: “Recent research done by Harvard University shows that 65% of Americans work more than 50 hours a week.”
   
 • Stronger example: “Recent research conducted by Harvard University shows that 65% of Americans work more than 50 hours a week.”
 •  

19- استفاده از کلمات غیر ضروری در متن  (being too verbose)

 • Weak example: “Even if employees engage in their jobs for a long time, they often fail to climb the business ladder, which is regularly the most common goal, therefore, they must face the harsh reality of staying in the same position for years.”
   
 • Stronger example: “Even if employees stay in one job for a long time, they will often fail to climb the business ladder.”

20- اس جمع (s) دادن به کلماتی که غیر قابل شمارش هستند. کلمات ذیل شمرده نمیشوند به عبارت دیگر s   جمع نمیگیرند.

 • Advice
 • Content
 • Data
 • Evidence
 • Information
 • Knowledge
 • Literature
 • Money
 • News
 • Traffic
 • Understanding
 • Vocabulary
 • Work
 • Research
 • Homework
 • Furniture