کلاس های حضوری

کلاس های حضوری

تقویم برگزاری کلاس ها

شعبه میدان مینا

***

تاریخ شروع دوره های مکالمه مهر ماه 1400

ردیفدورهشروع دورهروزساعتاستادوضعیت کلاس
1AEF:Book1(Part1)1400/07/11فرد10:30-12?
2AEF:Book1(Part1)1400/7/10زوج17-18:30?
3AEF:Book2(Part1)1400/07/18فرد17-18:30?
4AEF:Book3(Part1)1400/07/17زوج10:30-12?
5PET(Intensive1)1400/07/17زوج19_20:30?
7PET(Intensive1)1400/07/11فرد17_18:30?
8PET(Intensive2)1400/07/18فرد19-20:30?
9PET(Intensive2)1400/07/11فرد17-18:30?

تاریخ شروع دوره های تخصصی مهر ماه 1400

ردیفدورهشروع دورهروزساعتاستادوضعیت کلاس
1Pre_IELTS&TOEFL1400/07/11فرد17-18:30?
2IELTS (Reading)1400/08/17زوج17:00-18:30آقای حمید سیدیان
3IELTS (Reading)1400/07/10زوج19:00_20:30آقای مجید سیدیان
4IELTS (writing)1400/08/17زوج19:00-20:30آقای حمید سیدیان
5IELTS (Listening)1400/07/17زوج19:00-20:30آقای حمید سیدیان
6IELTS (Speaking)1400/07/17زوج17:00-18:30آقای حمید سیدیان
7IELTS Course1 (4 skills)1400/07/22پنج شنبه10:30_13:30آقای مجید سیدیان
8BEC1400/07/23جمعه9-10:30آقای حمید سیدیان
9TOEFL1400/07/23جمعه10:30_13:30?
10General Speaking(4)1400/07/111شنبه و 3شنبه19:00_20:30آقای مجید سیدیان
11General Speaking(2)1400/07/111شنبه و 3شنبه10:30-12آقای مجید سیدیان
12General Writing(1)1400/07/22پنج شنبه10:30-14?
13General Vocab(1)1400/07/23جمعه10:30-13:30آقای حمید سیدیان
14GRE Writiing & Verbal
TOFEL(IBT,PBT),
GMAT,SAT,OET,MHLE,
MSRT,TOLIMO,EPT,PTE
Travel English,
ISI (مقاله نویسی),
Embassy Interview
(مصاحبه سفارت)
Private_?

تاریخ شروع سایر زبان های مهرماه 1400

 دورهشروع دورهروزساعتاستادوضعیت کلاس
1آلمانی A1/ Part 11400/07/17زوج12:30-14?
2فرانسهF1 /Part 11400/07/20فرد12:30-14?
3ترکی T1/ Part 11400/07/19زوج12:30-14?