تقویم برگزاری کلاس های حضوری آموزش زبان

کلاس های حضوری آموزش زبان در آموزشگاه هیراد بصورت 100% تضمینی و با برجسته ترین اساتید برگزار می گردد.

تاریخ شروع دوره های مکالمه شهریور ماه 1401

ردیفدورهشروع دورهروزساعتاستادوضعیت کلاس
1PET(zero)
آنلاین مکالمه فشرده
حضوری
مکالمه ترمیک
1401-07-171شنبه و3شنبه18:30-20:30کلیک کنید
2PET(zero)
حضوری مکالمه فشرده
1401-07-171شنبه و3شنبه18:30-20:30کلیک کنید
3PET(Intensive3)
حضوری مکالمه فشرده
1401-07-26فرد11-12:30کلیک کنید
4PET(Intensive2)
حضوری مکالمه فشرده
1401-07-11زوج17-18:30<کلیک کنید
5PET(Intensive1)
(حضوری)مکالمه فشرده
1401-07-171شنبه و 3شنبه18:30-20:30کلیک کنید
6PET(Intensive2)
(آنلاین) مکالمه فشرده
1401-07-11زوج19-20:30کلیک کنید
7General Speaking1
حضوری بحث آزاد
1401-07-101شنبه و 3شنبه10:30-12کلیک کنید
8PET(Intensive1)
حضوری مکالمه فشرده
1401-07-15جمعه8:30-13:30کلیک کنید
9لغت
Vocab1
IELTS&TOEFL
1401-07-101شنبه و3شنبه18:30-20:30کلیک کنید
10بحث آزاد General Speaking11401-07-15جمعه10:30-13:30کلیک کنید
11آیلتس 4 مهارت فشرده1401-07-15جمعه10:30-13:30
12دوره کار و تجارت
BEC
1401-07-145شنبه10:30-13:30
13(حضوری) بحث آزاد General Speaking11401-07-121شنبه و 3شنبه19-20:30کلیک کنید
14نوجوانان حضوری
Fourcorners1 p2
1401-07-121شنبه و 3شنبه12:30-14
15کودکان حضوری
Supermind1 p3
1401-07-11شنبه و 2شنبه15:30-17
16کودکان حضوری
Supermind 1p3
1401-07-12شنبه و 2شنبه15:30-17
17کودکان حضوری
Supermind3 p1
1401-07-10شنبه و 2شنبه15:30-17
18First friends11401-07-09شنبه و 4شنبه15-16:30
19AEF BOOK3 Part11401-07-09شنبه و 4شنبه18:30-20:30
20کودکان حضوری
Supermind starter p3
1401-07-09شنبه و 4شنبه15:30-17
حضوری- دوره های مکالمه مردادماه 1400-میرداماد.xlsx

تاریخ شروع دوره های تخصصی شهریور 1401

ردیفدورهشروع دورهروزساعتاستادوضعیت کلاس
1Pre_IELTS&TOEFL
آنلاین
1401/07/10فرد17:00-18:30کلیک کنید
2IELTS (Reading)
(حضوری)
1401/07/30زوج19:00-20:30آقای مجید سیدیانکلیک کنید
3IELTS (Speaking))
آنلاین
1401/07/21فرد19:00-20:30آقای حمید سیدیانکلیک کنید
4IELTS (writing)
(حضوری)
1401/07/20زوج19:00-20:30آقای حمید سیدیانکلیک کنید
5IELTS (Listening)
(آنلاین)
1401/07/21فرد17-18:30آقای حمید سیدیانکلیک کنید
6Post IELTS(4
skills) آنلاین
1401/07/145 شنبه10:30-14آقای مجید سیدیان
7 BEC
کلاس کار و تجارت
1401/07/07
5شنبه10:30-13:30
8IELTS Writing21401/07/08
جمعه10:30-12آقای حمید سیدیان
9General Speaking(1)1401/07/101شنبه و 3شنبه17-18:30
10General Vocab(1)
1401/07/101شنبه و 3شنبه18:30-20:30
11GRE Writiing & Verbal
TOFEL(IBT,PBT),
GMAT,SAT,OET,MHLE,
MSRT,TOLIMO,EPT,PTE
Travel English,
ISI (مقاله نویسی),
Embassy Interview
(مصاحبه سفارت)
Private5شنبه10:30-14

تاریخ شروع سایر زبان های شهریور ماه 1401

 دورهشروع دورهروزساعتاستادوضعیت کلاس
1آلمانی A1-1 P11401/06/12زوج17-18:30
2آلمانی A1-2 P11401/06/09زوج10:30-12
3آلمانی A2-1 P11401/06/08فرد17-18:30
4آلمانی B2-1 P11401/06/08فرد19-20:30
5فرانسه A1-1 P11401/06/12زوج17-18:30
6فرانسه A2-1 P11401/06/12زوج19-20:30
7فرانسه B1-1 P11401/06/08فرد10:30-12
8ترکی A1-1 P11401/06/08فرد10:30-12
9ترکی A2-1 P11401/06/08فرد17-18:30
10ترکی B1-1 P11401/06/12زوج19-20:30