تقویم برگزاری کلاس های حضوری آموزش زبان

کلاس های حضوری آموزش زبان در آموزشگاه هیراد بصورت 100% تضمینی و با برجسته ترین اساتید برگزار می گردد.

تاریخ شروع دوره های مکالمه خرداد ماه 1401

ردیفدورهشروع دورهروزساعتاستادوضعیت کلاس
1PET(zero)
حضوری مکالمه فشرده
حضوری
مکالمه ترمیک
1401/03/07زوج10:30-12کلیک کنید
2PET(zero)
حضوری مکالمه فشرده
1401/03/07فرد17-18:30کلیک کنید
3AEF:Book2(Part1)
حضوری مکالمه ترمیک
1401/03/03فرد17-18:30کلیک کنید
4PET(Intensive1)
حضوری مکالمه فشرده
1401/03/11زوج19-20:30کلیک کنید
5PET(Intensive2)
حضوری مکالمه فشرده
1401/03/07فرد17-18:30<کلیک کنید
6PET(Intensive1)
(حضوری)مکالمه فشرده
1401/03/07فرد10:30-12کلیک کنید
7PET(Intensive2)
(آنلاین) مکالمه فشرده
1401/03/04زوج19-20:30کلیک کنید
8General Speaking2
حضوری بحث آزاد
1401/03/221شنبه و 3شنبه10:30-12کلیک کنید
9PET(Intensive1)
حضوری مکالمه فشرده
1401/03/06جمعه8:30-13:30کلیک کنید
10لغت
Vocab1
IELTS&TOEFL
1401-03-13جمعه10:30-13:30کلیک کنید
11بحث آزاد General Speaking11401-03-13جمعه10:30-13:30کلیک کنید
12آیلتس 4 مهارت فشرده1401-03-13جمعه10:30-13:30
13دوره کار و تجارت
BEC
1401-03-125شنبه10:30-13:30
14(حضوری) بحث آزاد General Speaking11401/03/031شنبه و 3شنبه19-20:30کلیک کنید
15نوجوانان حضوری
Fourcorners1 p1
1401/03/02شنبه و 2شنبه17-18:30
16کودکان حضوری
Supermind1 p1
1401/03/081شنبه و 3شنبه15:30-17
17کودکان حضوری
Supermind starter p1
1401/03/081شنبه و 3شنبه15:30-17

تاریخ شروع دوره های تخصصی خرداد ماه 1401

ردیفدورهشروع دورهروزساعتاستادوضعیت کلاس
1Pre_IELTS&TOEFL
آنلاین
1401/03/03فرد17:00-18:30کلیک کنید
2IELTS (Reading)
(آنلاین)
1401/03/17فرد19:00-20:30آقای حمید سیدیانکلیک کنید
3IELTS (Speaking))
حضوری
1401/03/04زوج19:00-20:30آقای مجید سیدیانکلیک کنید
4IELTS (writing)
(آنلاین)
1401/03/17فرد17:00-18:30آقای حمید سیدیانکلیک کنید
5IELTS (Listening)
(آنلاین)
1401/03/03فرد17:00-18:30آقای حمید سیدیانکلیک کنید
6IELTS (Listening)
حضوری
1401/03/18زوج17:00-18:30آقای مجید سیدیانکلیک کنید
7IELTS (Speaking)
حضوری
1401/03/18زوج19:00-20:30آقای حمید سیدیانکلیک کنید
8IELTS (Speaking)
(آنلاین)
1401/03/10فرد17:00-18:30کلیک کنید
9Post IELTS(4
skills) آنلاین
1401/03/125 شنبه10:30-14آقای مجید سیدیان
10 BEC
کلاس کار و تجارت
1401/03/03
5شنبه10:30-14آقای مجید سیدیان
11TOEFLPrivate
زوج19-20:30آقای مجید سیدیان
12General Writing(1)Private5شنبه10:30-14
13General Vocab(1)
1401/02/30جمعه10:30-14
14GRE Writiing & Verbal
TOFEL(IBT,PBT),
GMAT,SAT,OET,MHLE,
MSRT,TOLIMO,EPT,PTE
Travel English,
ISI (مقاله نویسی),
Embassy Interview
(مصاحبه سفارت)
Private5شنبه10:30-14

تاریخ شروع سایر زبان های خردادماه 1401

 دورهشروع دورهروزساعتاستادوضعیت کلاس
1آلمانی A1-1 P11401/03/11زوج17-18:30
2آلمانی A1-2 P11401/03/11زوج10:30-12
3آلمانی A2-1 P11401/03/10فرد17-18:30
4آلمانی B2-1 P11401/03/10فرد19-20:30
5فرانسه A1-1 P11401/03/11زوج17-18:30
6فرانسه A2-1 P11401/03/11زوج19-20:30
7فرانسه B1-1 P11401/03/10فرد10:30-12
8ترکی A1-1 P11401/03/10فرد10:30-12
9ترکی A2-1 P11401/03/10فرد17-18:30
10ترکی B1-1 P11401/03/11زوج19-20:30