کلاس های حضوری آموزش زبان

تقویم برگزاری کلاس های حضوری آموزش زبان

کلاس های حضوری آموزش زبان در آموزشگاه هیراد بصورت 100% تضمینی و با برجسته ترین اساتید برگزار می گردد.

دوره های گروهی مکالمه حضوری هیراد

ردیفدورهشروع دورهقیمت به تومانروزساعتاستادوضعیت کلاس
1AEF Stater part1 حضوری مکالمه فشرده1403-01-282،300،000زوج17:00-19:00خانم محسنیانثبت نام
2 مکالمه فشرده 4 حضوری
PET(Intensive4)
1403-01-212،400،0002شنبه و 4شنبه17:00-19:00خانم سهرابیثبت نام
3PET(Intensive3)
حضوری
مکالمه فشرده3
1403-02-192،400،0002شنبه و 4شنبه19:00-20:30خانم سهرابیثبت نام
4مکالمه فشرده حضوری PET(Intensive1)1403-01-192،300،0001شنبه و3شنبه17:00-18:30خانم قاریثبت نام
5مکالمه فشرده حضوری PET(Intensive 2)1403-02-092،300،0001شنبه و3شنبه18:30-20:30آقای کامپروریثبت نام
6(حضوری) General Speaking51403-01-162،300،0005شنبه10:30-13:30آقای حمید سیدیانثبت نام
7مکالمه فشرده حضوری PET(Intensive1)1403-01-232،300،0005شنبه9-13:30خانم محسنیانثبت نام
8PET(Intensive2)
(حضوری)مکالمه فشرده2
1403-01-302،300،0005شنبه15:00-16:30خانم ربیعیثبت نام
9PET(Intensive2)
حضوری مکالمه فشرده2
1403-01-292،300،000زوج10:30-12:00خانم سهرابیثبت نام
10لغت
Vocab2
IELTS&TOEFL
1403-01-302،300،0005شنبه15:00-18:30آقای حمید سیدیانثبت نام
11دوره کار و تجارت
BEC
1403-01-303،300،0005شنبه10:30-13:30آقای مجید سیدیانثبت نام

دوره های گروهی تخصصی حضوری هیراد

ردیفدورهشروع دورهروزتعداد جلساتقیمت به تومانساعتاستادوضعیت کلاس
1Pre_IELTS&TOEFL
حضوری
1403/01/30فرد152،700،00017:00-18:30خانم کوکبیانثبت نام
2حضوری IELTS (Reading)1403/01/27زوج122،800،00017:00-18:30آقای حمید سیدیانثبت نام
3حضوری IELTS (writing)1403/02/01زوج123،000،00019-20:30آقای مجید سیدیانثبت نام
4IELTS (Speaking))
حضوری
1403/01/29زوج122،800،00019-20:30آقای حمید سیدیانثبت نام
7IELTS (Listening)
(حضوری)
1403/01/29زوج102،800،00019-20:30آقای مجید سیدیانثبت نام
8Post IELTS(4
skills)
1403/01/305 شنبه123،100،00010:30-14خانم حسینیثبت نام
9General Speaking(5) حضوری1403/01/305شنبه122،300،00010:30-13:30آقای حمید سیدیانثبت نام
10TTC IELTS1403/01/305شنبه123،400،00010:30-13:30آقای نجفیثبت نام
11TTC Conversation1403/01/305شنبه122،500،00010:30-13:30آقای فلاحثبت نام
12کنکور زبان کارشناسی1403/01/305شنبه184،000،00010:30-13:30خانم سهرابیثبت نام
13کنکور زبان دکتری1403/01/305شنبه184،300،00010:30-13:30خانم کوکبیانثبت نام
14کنکور زبان کارشناسی ارشد1403/01/305شنبه184،300،00010:30-13:30خانم بنی سعیدثبت نام
15TOEFL Writing1403/01/305شنبه123،000،00010:30-13:30آقای مجید نجفیثبت نام
16TOEFL Speaking1403/01/305شنبه122،800،00010:30-13:30خانم کوکبیانثبت نام
17TOEFL Listening1403/01/305شنبه102،800،00010:30-13:30خانم کاظمیثبت نام
18TOEFL Reading1403/01/305شنبه122،800،00010:30-13:30آقای نجفیثبت نام
19BEC11403/01/30فرد123،300،00019-20:30خانم بنی سعیدثبت نام
20BEC21403/01/30زوج123،300،00019-20:30خانم کوکبیانثبت نام
21BEC31403/01/305شنبه123،300،00010:30-13:30خانم اشتیاقیثبت نام
22حضوریGeneral Speaking(1)1403/01/261شنبه و 3شنبه122،300،00019-20:30آقای مجید سیدیانثبت نام
23GRE Writiing & Verbal
TOFEL(IBT,PBT),
GMAT,SAT,OET,MHLE,
MSRT,TOLIMO,EPT,PTE
Travel English,
ISI (مقاله نویسی),
Embassy Interview
(مصاحبه سفارت)
کلیه کلاس ها بصورت خصوصی برگزار می شود.

برنامه کلاس های گروهی حضوری زبان های ترکی، فرانسه و آلمانی هیراد

دورهشروع دورهروزساعتقیمت به توماناستادوضعیت کلاس
1آلمانی A1-1 P11403/01/25زوج17-18:302،000،000خانم گیلواثبت نام
2آلمانی A1-2 P11403/01/25زوج10:30-122،000،000خانم شریعتثبت نام
3آلمانی A2-1 P11403/01/26فرد17-18:302،000،000آقای بلوریثبت نام
4آلمانی B2-1 P11403/01/26فرد19-20:302،000،000خانم گیلواثبت نام
5فرانسه A1-1 P11403/01/25زوج17-18:302،000،000خانم نکیساثبت نام
6فرانسه A2-1 P11403/01/25زوج19-20:302،000،000خانم نکیساثبت نام
7فرانسه B1-1 P11403/01/26فرد10:30-122،000،000خانم شوقیثبت نام
8ترکی A1-1 P11403/01/26فرد10:30-122،000،000خانم بهبهانیثبت نام
9ترکی A2-1 P11403/01/26فرد17-18:302،000،000خانم بهبهانیثبت نام
10ترکی B1-1 P11403/01/25زوج19-20:302،000،000خانم بهبهانیثبت نام