محتویات بسته های خودآموز

محتویات بسته های خودآموز

مکالمه پیشرفته – Advanced

تعداد

مکالمه میانی – Intermediate

تعداد

مکالمه مبتدی – Elementary

تعداد

محتویات

 

 

محتویات

محتویات

کتاب زبان عمومی – PET Intensive

1

کتاب زبان عمومی – PET Intensive

1

کتاب – PET Basic

1

کتاب Listening –

1

کتاب Listening –

1

کتاب – PET Zero

1

CD Listening

1

CD Listening

1

کتاب Listening –

1

CD  فیلم 1 و 2

2

CD  فیلم 1 و 2

2

CD Listening

1

CD تمرین تلفظ – Pronunciation

1

CD تمرین تلفظ – Pronunciation

1

CD فیلم PET ZERO –

1

CD آموزش تصویری اصطلاحات 2

1

CD آموزش تصویری اصطلاحات 1

1

CD صوتی انگلیسی

آموزش محتویات

(Zero and Basic) PET

5

 

کتاب راهنما

1

کتاب راهنما

1

نقشه راه

1

نقشه راه

1

کتاب راهنما

1

نقشه راه

1

برای دریافت مشاوره و خرید ویدئوهای آموزشی تلفن خود را در باکس زیر وارد نمایید.