دیکشنری آنلاین ( دیکشنری آنلاین انگلیسی به انگلیسی )

دیکشنری آنلاین

لینک دیکشنری آنلاین

قابل توجه زبان آموزان محترم:

در ذیل فهرستی از کاربردی ترین دیکشنری ها موجود و قابل استفاده می باشد.

Abbreviations
Dictionary Cambridge

Dictionary Reference
The Free Dictionary
Farsi Lookup
Vocabulary


1.
پس از کلیک بر روی تصویر وارد صفحه ذیل می شوید.
برای جستجو در دیکشنری آنلاین، ابتدا راهنمای زیر را مطالعه نمایید و سپس بر روی تصویر
 ذیل کلیک کنید:

2. کلمه مورد نظر را در به درستی وارد نموده و دکمه Enter (search) را فشار دهید.  

3. با انجام این مهم شما می توانید اطلاعات ذیل را درباره کلمه مربوطه از دیکشنری بدست می آورید.

1. Part of Speech      نقش کلمه                                 

awkward

adjective awk·ward  \ˈȯ-kwərd\

2. Definition                معنی لغت                          

Simple Definition of awkward

  • : not graceful
  • : lacking skill
  • : difficult to use or handle

Full Definition of awkward

  1. 1obsolete   :perverse
  2. 2archaic   :unfavorableadverse
  3. 3a :  lacking dexterity  or skill (as in the use of hands) b</awkward with>:  showing the result of a lack of expertness </awkward pictures>

awk·ward·ly adverb

awk·ward·ness noun

3.Example    مثال                                                      

Examples of awkward

  1. Greene must have known that such men would not spill the beans about his irregular life or askawkward questions, though Burgess famously teased him for being … a poseur, and was banished. —Paul Theroux, New York Times Book Review, 17 Oct. 2004
  2. I was electrified by what I learned in college. Still socially awkward, I had the bad habit of stopping strangers in the street to pour my heart out about the latest marvel I had learned. —Jaron Lanier, Curious Minds, (2004) 2005

4.Origin of the word    ریشه لغت                   

Origin of awkward

Middle English awkward in the wrong direction, from awke turned the wrong way, from Old Norse ǫfugr; akin to Old High German abuh turned the wrong way.

5. Synonym      مترادف لغت                                    

Related to awkward

Synonyms

clumsygauchegracelessinelegant, rustic, stiff 

لینک آنلاین دیکشنری

تماس با آکادمی هیراد