دوره های زبان آموزشگاه هیراد

دوره های حضوری

نام دوره

روز و ساعت

کد دوره

تاریخ شروع

تعداد جلسات

تعداد باقی مانده

تعرفه دوره

عملیات

مکالمه فشرده

PET(Intensive1)

 1شنبه و3شنبه 12:30-10:30

کد دوره : AS4021

1402-03-21

تعداد جلسات : ۲۰

باقی مانده : 5

1,800,000 تومان

مکالمه فشرده

PET(Intensive1)

2شنبه و 4شنبه

17:00-18:30

کد دوره : AS4021

1402-03-22

تعداد جلسات : ۲۰

باقی مانده : 5

1,800,000 تومان

مکالمه فشرده
AEF Stater part 2

1شنبه و3شنبه
۲۰:۳۰ – 1۸:30

کد دوره : AS4022

1402-03-23

تعداد جلسات : 15

باقی مانده : 2

1,800,000 تومان

مکالمه فشرده
PET(Intensive1)

2شنبه و 4شنبه
۲۰:۳۰ – 18:30

کد دوره : PI4023

1402-03-17

تعداد جلسات : ۲۰

باقی مانده : 6

1,800,000 تومان

مکالمه فشرده
PET(Intensive2)

 

زوج
20:30 – 19:00

کد دوره : PI4024

1402-03-17

تعداد جلسات : 20

 

باقی مانده : ۸

1,800,000 تومان

مکالمه فشرده PET(Intensive3)

1شنبه و3شنبه
18:30-20:30

کد دوره : PI4025

1402-03-21

تعداد جلسات : 20

باقی مانده : 9

1,900,000 تومان

مکالمه فشرده PET(Intensive4)

شنبه و4شنبه
17:00-19

کد دوره : PI4026

1402-03-03

تعداد جلسات : 15

باقی مانده : 0

1,900,000 تومان

دوره Pre_IELTS & TOEFL

روزهای فرد
17:00-18:30

کد دوره : PI4027

1402/03/16

تعداد جلسات : 18

باقی مانده : ۷

2,200,000 تومان

مکالمه فشرده
PET(Intensive1)

روزهای پنجشنبه

9:00-14:00

کد دوره : PI4027

1402/03/18

تعداد جلسات : 20

باقی مانده : 6

1,800,000 تومان

دوره IELTS Writing

روزهای زوج
19:00-20:30

کد دوره : IW4027

1402/03/24

تعداد جلسات : 12

باقی مانده : 8

2,000,000 تومان

دوره IELTS Reading

روزهای زوج
17:00-18:30

 

کد دوره : IR4027

1402/02/16

تعداد جلسات : 12

باقی مانده :0

1,900,000 تومان

دوره IELTS Reading

روزهای زوج
17:00-18:30

کد دوره : IR4027

1402/03/10

تعداد جلسات : 12

باقی مانده : 7

1,900,000 تومان

دوره IELTS Speaking

روزهای زوج
19:00-20:30

 

کد دوره : IS4027

1402/03/17

تعداد جلسات : 12

باقی مانده : 7

1,900,000 تومان

دوره IELTS Listening

روزهای زوج
17:00-18:30

کد دوره : IL4027

1402/03/17

تعداد جلسات : 10

باقی مانده : 5

1,900,000 تومان

دوره IELTS Listening

روزهای فرد
19:00-20:30

کد دوره : IL4027

1402/01/23

تعداد جلسات : 10

باقی مانده : 0

1,900,000 تومان

۴مهارت همزمان Post IELTS

پنجشنبه ها 13:30-10:30

کد دوره : IR4027

1402/03/18

تعداد جلسات : 12

باقی مانده : 8

2,600,000 تومان

بحث آزاد
General Speaking1

پنجشنبه ها

10:30-13:30

کد دوره : GS4028

1402-03-25

تعداد جلسات : 12

باقی مانده : ۷

1,800,000 تومان

لغت Vocab1
IELTS-TOEFL

پنجشنبه ها
10:30-13:30

کد دوره : VIT4029

1402-03-18

تعداد جلسات : 12

باقی مانده : 6

1,800,000 تومان

دوره های آنلاین

دوره کار و تجارت BEC

پنجشنبه
13:30 – 10:30

کد دوره : B40211

1402-03-18

تعداد جلسات : 12​

باقی مانده : 7

2,700,000 تومان

مکالمه فشرده
AEF Stater part 1

روزهای زوج 20:30-19

کد دوره : AS4021

1402-01-19

تعداد جلسات : ۲۰

باقی مانده : 4

1,800,000 تومان

مکالمه فشرده
AEF Stater part 2

1شنبه و3شنبه
۲۰:۳۰ – 1۸:30

کد دوره : AS4022

1402-03-23

تعداد جلسات : ۲۰

باقی مانده : 2

1,800,000 تومان

نام دوره

روز و ساعت

کد دوره

تاریخ شروع

تعداد جلسات

تعداد باقی مانده

تعرفه دوره

عملیات

مکالمه فشرده
PET(Intensive1)

روزهای زوج
20:30 – 19:00

کد دوره : HEC12126

1402-03-13

تعداد جلسات :

20

باقی مانده : 4

1,800,000 تومان

مکالمه فشرده

AEF STARTER P1

روزهای زوج
۲۰:۳۰ – 19:00​

کد دوره : HEC12126

1402-03-17

تعداد جلسات : 20

باقی مانده : 5

1,800,000 تومان

مکالمه فشرده PET(Intensive2)

روزهای زوج
20:30 – 19:00

کد دوره : HEC12125

1402-03-13

تعداد جلسات : ۲۰

باقی مانده : 3

1,900,000 تومان

مکالمه فشرده PET(Intensive3)

1شنبه و3شنبه
19:00 – 17:00

کد دوره : PI4025

1402-01-29

تعداد جلسات : ۲۰

باقی مانده : 9

1,900,000 تومان

دوره Pre_IELTS & TOEFL

روزهای فرد
19:00-20:30

کد دوره : HEC12120

1402/03/16

تعداد جلسات : 15

باقی مانده : ۷

2,200,000 تومان

دوره IELTS Reading

روزهای فرد
17:00-18:30

کد دوره : HEC12121

1402/03/22

تعداد جلسات : 12

باقی مانده : 5

1,900,000 تومان

دوره IELTS Reading

روزهای فرد
17:00-18:30

کد دوره : HEC12121

1402/01/29

تعداد جلسات : 12

باقی مانده : 0

1,900,000 تومان

دوره IELTS Listening

روزهای فرد
17:00-18:30

کد دوره : HEC12122

1402/03/11

تعداد جلسات : 10

باقی مانده : 5

1,900,000 تومان

بحث آزاد
General Speaking1

روزهای زوج
20:30 – 19:00

کد دوره : HEC12123

1402-03-17

تعداد جلسات : 12

باقی مانده : ۷

1,800,000 تومان

بحث آزاد
General Speaking1

روزهای زوج
20:30 – 19:00

کد دوره : HEC12123

1402-03-24

تعداد جلسات : 12

باقی مانده : 6

1,800,000 تومان

دوره PTE Online

روزهای زوج
20:30 – 19:00

کد دوره : hec12124

1402-03-17

تعداد جلسات : 15

باقی مانده : 3

3,600,000 تومان

دوره های آنلاین

دوره آیلتس

هر روز 09:00 – 13:30

کد دوره : IN126

1402/01/03

استاد مجید سیدیان

باقی مانده : ۱۷

4,100,000 تومان

دوره آیلتس

هر روز 09:00 – 13:30

کد دوره : IN126

1402/01/03

استاد مجید سیدیان

باقی مانده : 0

4,100,000 تومان

دوره آیلتس

هر روز 09:00 – 13:30

کد دوره : IN126

1402/01/03

استاد مجید سیدیان

باقی مانده : ۱۷

4,100,000 تومان

دوره آیلتس

هر روز 09:00 – 13:30

کد دوره : IN126

1402/01/03

استاد مجید سیدیان

باقی مانده : 2

4,100,000 تومان

دوره آیلتس

هر روز 09:00 – 13:30

کد دوره : IN126

1402/01/03

استاد مجید سیدیان

باقی مانده : 0

4,100,000 تومان

دوره آیلتس

هر روز 09:00 – 13:30

کد دوره : IN126

1402/01/03

استاد مجید سیدیان

باقی مانده : ۱۷

4,100,000 تومان

تماس با آکادمی هیراد