دوره های زبان آموزشگاه هیراد

دوره های حضوری

نام دوره

روز و ساعت

کد دوره

تاریخ شروع

تعداد جلسات

تعداد باقی مانده

تعرفه دوره

عملیات

مکالمه فشرده

PET(Intensive1)

1شنبه و 3شنبه  20:30-18:30

کد دوره : AS4021

1402-12-05

تعداد جلسات : 15

باقی مانده : 0

1,800,000 تومان

مکالمه فشرده

PET(Intensive1)

زوج

10:30-12:00

کد دوره : AS4021

1403-01-27

تعداد جلسات : ۲۰

باقی مانده : 8

1,800,000 تومان

مکالمه فشرده
AEF Stater part 1

شنبه و 2 شنبه
18:30-20:30

کد دوره : AS4022

1403-01-18

تعداد جلسات : 15

باقی مانده : 0

1,800,000 تومان

مکالمه فشرده
PET(Intensive1)

5شنبه
14:00 – 09:00

کد دوره : PI4023

1403-01-30

تعداد جلسات : 15

باقی مانده : 0

1,800,000 تومان

مکالمه فشرده
PET(Intensive2)

 

5 شنبه
18:30 – 15:00

کد دوره : PI4024

1403-01-30

تعداد جلسات : 15

باقی مانده : ۸

1,800,000 تومان

مکالمه فشرده PET(Intensive3)

1 شنبه و 3 شنبه 
18:30-20:30

کد دوره : PI4025

1403-01-26

تعداد جلسات : 15

باقی مانده : 9

1,900,000 تومان

کالمه فشرده
AEF Stater part  p1

شنبه  و 2 شنبه
18:30-20:30

کد دوره : PI4026

1402-11-28

تعداد جلسات : 20

باقی مانده : 7

1,800,000 تومان

دوره TTC Conversation

روزهای 5 شنبه
10:30-13:30

کد دوره : PI4027

1403/01/30

تعداد جلسات : 12

باقی مانده : ۷

2,000,000 تومان

مکالمه فشرده
PET(Intensive4)

روزهای 1شنبه و 3شنبه

17:00-19:00

کد دوره : PI4027

1402/11/10

تعداد جلسات : 20

باقی مانده : 0

1,800,000 تومان

دوره IELTS Writing

روزهای زوج
19:00-20:30

کد دوره : IW4027

1402/11/23

تعداد جلسات : 12

باقی مانده : 0

2,500,000 تومان

دوره IELTS writing

روزهای زوج
17:00-18:30

کد دوره : IR4027

1403/02/01

تعداد جلسات : 12

باقی مانده :8

2,500,000 تومان

دوره IELTS Reading

روزهای زوج
17:00-18:30

کد دوره : IR4027

1403/01/27

تعداد جلسات : 12

باقی مانده : 7

2,300,000 تومان

دوره IELTS Speaking

روزهای زوج
19:00-20:30

کد دوره : IS4027

1403/01/29

تعداد جلسات : 12

باقی مانده : 10

2,300,000 تومان

دوره IELTS Listening

روزهای زوج
17:00-18:30

کد دوره : IL4027

1403/01/29

تعداد جلسات : 10

باقی مانده : 5

2,300,000 تومان

دوره بحث آزاد General Speaking5

1شنبه و 3شنبه

19:00-20:30

کد دوره : IL4027

1403/01/26

تعداد جلسات : 10

باقی مانده :0

1,800,000 تومان

۴مهارت همزمان Post IELTS

پنجشنبه ها 13:30-10:30

کد دوره : IR4027

1403/01/30

تعداد جلسات : 10

باقی مانده : 8

2,600,000 تومان

بحث آزاد
General Speaking 5  

پنجشنبه ها

10:30-13:30

کد دوره : GS4028

1403-01-30

تعداد جلسات : 12

باقی مانده : ۷

1,800,000 تومان

لغت Vocab2
IELTS-TOEFL

پنجشنبه ها
15:00-18:30

کد دوره : VIT4029

1403-01-30

تعداد جلسات : 12

باقی مانده : 6

1,800,000 تومان

دوره های آنلاین

دوره کار و تجارت
 BEC1

پنجشنبه
13:30 – 10:30

کد دوره : B40211

1403-01-30

تعداد جلسات : 12​

باقی مانده : 7

2,800,000 تومان

مکالمه فشرده
AEF Stater part 1

روزهای زوج 20:30-19

کد دوره : AS4021

1402-01-19

تعداد جلسات : ۲۰

باقی مانده : 4

1,800,000 تومان

مکالمه فشرده
AEF Stater part 2

1شنبه و3شنبه
۲۰:۳۰ – 1۸:30

کد دوره : AS4022

1402-03-23

تعداد جلسات : ۲۰

باقی مانده : 2

1,800,000 تومان

نام دوره

روز و ساعت

کد دوره

تاریخ شروع

تعداد جلسات

تعداد باقی مانده

تعرفه دوره

عملیات

مکالمه فشرده

AEF STARTER P2

روزهای زوج
۲۰:۳۰ – 19:00​

کد دوره : HEC12126

1403-02-08

تعداد جلسات : 20

باقی مانده : 5

1,800,000 تومان

مکالمه فشرده
PET(Intensive1)

روزهای شنبه و 2شنبه
20:30 – 19:00

کد دوره : HEC12126

1403-01-27

تعداد جلسات :20

 

باقی مانده : 4

1,800,000 تومان

مکالمه فشرده
PET(Intensive 3)

روزهای 1شنبه و3شنبه
21:00 – 19:00

کد دوره : HEC12125

1403-01-26

تعداد جلسات : 15

باقی مانده : 3

1,800,000 تومان

مکالمه فشرده PET(Intensive3)

1شنبه و3شنبه
19:00 – 17:00

کد دوره : PI4025

1402-01-29

تعداد جلسات : ۲۰

باقی مانده : 9

1,900,000 تومان

دوره Pre_IELTS & TOEFL

روزهای فرد
19:00-20:30

کد دوره : HEC12120

1403/01/30

تعداد جلسات : 15

باقی مانده : ۷

2,200,000 تومان

دوره IELTS Listening

روزهای فرد
19:00-20:30

کد دوره : HEC12121

1403/02/06

تعداد جلسات : 12

باقی مانده : 0

2,300,000 تومان

دوره IELTS Writing

روزهای فرد
19:00-20:30

کد دوره : HEC12121

1402/12/20

تعداد جلسات : 12

باقی مانده : 7

2,500,000 تومان

دوره IELTS Speaking

روزهای فرد
17:00-18:30

کد دوره : HEC12122

1403/01/30

تعداد جلسات : 12

باقی مانده : 8

2,300,000 تومان

بحث آزاد
General Speaking1

روزهای شنبه و 4شنبه
18:00 – 16:30

کد دوره : HEC12123

1403-01-29

تعداد جلسات : 12

باقی مانده : 0

1,800,000 تومان

مکالمه فشرده
AEF STARTER P1

روزهای زوج
20:30 – 19:00

کد دوره : HEC12123

1403-01-29

تعداد جلسات : 12

باقی مانده : 0

1,800,000 تومان

مکالمه فشرده
PET(Intensive 4

روزهای 1شنبه و 3شنبه

21:00 – 19:00

کد دوره : hec12124

1403-01-19

تعداد جلسات : 15

باقی مانده : 3

1,900,000 تومان

دوره های آنلاین

دوره آیلتس

هر روز 09:00 – 13:30

کد دوره : IN126

1402/01/03

استاد مجید سیدیان

باقی مانده : ۱۷

4,100,000 تومان

دوره آیلتس

هر روز 09:00 – 13:30

کد دوره : IN126

1402/01/03

استاد مجید سیدیان

باقی مانده : 0

4,100,000 تومان

دوره آیلتس

هر روز 09:00 – 13:30

کد دوره : IN126

1402/01/03

استاد مجید سیدیان

باقی مانده : ۱۷

4,100,000 تومان

دوره آیلتس

هر روز 09:00 – 13:30

کد دوره : IN126

1402/01/03

استاد مجید سیدیان

باقی مانده : 2

4,100,000 تومان

دوره آیلتس

هر روز 09:00 – 13:30

کد دوره : IN126

1402/01/03

استاد مجید سیدیان

باقی مانده : 0

4,100,000 تومان

دوره آیلتس

هر روز 09:00 – 13:30

کد دوره : IN126

1402/01/03

استاد مجید سیدیان

باقی مانده : ۱۷

4,100,000 تومان