☰ Menu
☰ Menu logo
منوی اصلی

نقطه گذاری و کاما گذاری

نقطه گذاری و کاما گذاری در رایتینگ آیلتس

( Punctuation in IELTS writing)

در این مقاله اشاره کوتاهی به نقطه گذاری و کاما گذاری اولیه در writingآیلتس task 2می کنیم . این نکات بسیار کاربردی و مهم هستند و می توانند دغدغه متقاضیان شرکت در آزمون آیلتس را     تا حد زیادی در مقاله نویسی حل کنند .

آموزش آیلتس هیراد

لطفاٌ به نکات زیر توجه کنید :

1 اگر قید حالت در ابتدای جمله در writingبه کار رود بعد از آن نیاز به کاما داریم .

به چندین قید به عنوان مثال توجه کنید :

Fortunately ,     خوشبختانه

Unfortunately ,    بدبختانه

Luckily ,   خوشبختانه

Unluckily ,     بدبختانه

No doubt ,  بدون شک

Undoubtedly ,   بدون شک

Doubtlessly ,   بدون شک

Certainly ,   مطمناٌ

2 اگر قید تکرار در ابتدای جمله برای تأکید بیشتر استفاده شوند بعد از آنها نیاز به کاما داریم .

Sometimes , I am late .                بعضی اوقات دیرم می شود .

Offten times , he gets nervous .               اغلب اوقات او عصبی می شود .

3-بعد از یک سری از عبارات در ابتدای جمله کاما لازم است .


In my opinion  ,      به نظر من

In my view ,  به نظر من    

To me ,     به نظر من

In my perspective ,     از دید من     

According to me ,     به نظر من

From my viewpoint  ,        از نقطه نظر من

In my mind  ,     از نظر من

بعد از 4-عبارات زیر به معنی به عنوان مثال از کاما استفاده می شود .


For example ,      به عنوان مثال

As a case in point ,     به عنوان مثال

As an illustration  ,       به عنوان مثال

For instance ,       به عنوان مثال

 5-اگر در ابتدای جمله حروف ربط زیر به کار برده می شود ، بین دو جمله باید از کاما استفاده شود .

When

While

As                       هنگامی که وقتی که

Once

Whilst

If    اگر

An condition that          به شرط اینکه

As long as         به شرط اینکه

Providing  (that)       به شرط اینکه

Provided (that)    به شرط اینکه     

Although

Though                                   اگرچه علیرغم اینکه

Even though 

اگرچه علیرغم اینکه

 
Nevertheless

Nonetheless

اگرچه علیرغم اینکه

 
Despite the fact that  

In spite of the fact that

به محض اینکه

 
As soon as

Soon after

تا زمانی که تا وقتی که

 
By the time

As long as

When I was passing the street , I saw him .

If you take my advice , you will pass .

 6-گر قید مکان برای تأکید بیشتر به ابتدای جمله انتقال داده شوند بعد از این قید نیاز به کاما است.

Here ,  اینجا                                In the office ,      در دفتر

At home ,  در خانه                     In today’s word   ,     در دنیای امروز

7-اگر در ابتدای جمله قید در زمان برای تأکید بیشتر استفاده شوند بعد از این قید نیاز به کاما    می باشد .

At the moment ,     در حال حاظر

To day ,        امروزه

Now a days ,        این روزها

These days  ,       این روزها

Currently  ,      در حال حاظر

At the present time  ,       در حال حاظر

8-اگر جمله تمام شود باید نقطه بگذارید و جمله بعد را با حرف بزرگ شروع کنید .

I like to do it . It helps me to solve my problem .

9-بعد از عبارات و کلمات زیر نیاز به کاما داریم .

In fact ,       در حقیقت

As a matter of fact  ,         در حقیقت

Indeed  ,      حقیقتاٌ

Actually  ,       در حقیقت

In reality  ,    در حقیقت     

Truly  ,     حقیقتاٌ

Admittedly  ,      مسلماٌ

Really  ,      حقیقتاٌ

Factually  ,      در حقیقت

10-اگر حروف ربط زیر در ابتدای جمله بیایند باید با حروف بزرگ نوشته شوند و بعد از آنها نیاز به کاما می باشد .

However  ,    به هر حال

Furthermore  ,      علاوه بر این

In addition  ,     علاوه بر این

Additionally  ,        علاوه بر این

Plus  ,      علاوه بر این

In contrast  ,    بر خلاف

Therefore  ,     بنابراین

Hence  ,    بنابراین

Thus  ,        بنابراین

در کلاسهای حرفه ای رایتینگ آیلتس هیراد به نکات مربوط به کاما گذاری و نقطه گذاری کاملاٌ پرداخته  می شود .

( دپارتمان آیلتس مرکز زبان هیراد )