☰ Menu
☰ Menu logo
منوی اصلی

سمینارهای آموزشی کوتاه مدت در سازمان های دولتی و غیردولتی

(برگزاری سمینارهای آموزشی کوتاه مدت در سازمان های دولتی، غیردولتی، دانشگاه ها و مراکز آموزشی کل کشور)

ویژگی های سمینارها:

  1. انسجام در ارائه مطالب
  2.  ‫‪مختصر و مفید بودن
  3.  ‫‪آموزش با بیان ساده و شیوا
  • طبقه بندی دقیق مواد آموزشی
  • مرور کلی بر نکات اصلی
  • پرهیز از آموزش حاشیه ای

عناوین سمینارهای آموزشی هیراد

‫‪ ·سمینار آموزش نگارش انگلیسی (1 )Writing

‫‪ ·سمینار آموزش نگارش انگلیسی (2 )Writing

‫‪ ·سمینار آموزش نگارش انگلیسی (3 )Writing

‫‪ ·سمینار مکالمه ی عمومی ()English in daily life( )Speaking

‫‪ ·سمینار آموزش عبارات و جمالت کلیدی در ( Speakingآیلتس، تافل، سخنرانی، ارائه و جلسات)

‫‪ ·سمینار آموزش نامه نگاری عمومی و تجاری (دنیای کسب و کار) ()Business Letter Writing

‫‪ ·سمینار مکالمه ی تجاری 1 (دنیای کسب و کار) ()Business English

‫‪ ·سمینار مکالمه ی تجاری 2 (دنیای کسب و کار) ()Business English

‫‪ ·سمینار آموزش گرامر جامع انگلیسی به زبان ساده 1 ()Comprehensive Grammar

‫‪ ·سمینار آموزش گرامر جامع انگلیسی به زبان ساده 2 ()Comprehensive Grammar

سرفصل های اصلی آموزش در سمینارهای نگارش انگلیسی ()Writing

1. جمله سازی کاربردی ()Native like

2. چگونگی سازماندهی اطالعات در یک مقاله

3. دوره ی مختصر روی زمان های مهم انگلیسی در نگارش

4. حروف ربط پرکاربرد در Writing

5. ضمایر موصولی پیشرفته

6. جمالت و عبارات کلیدی پر کاربرد در Writing

7. صفات و قیود پرکاربرد در ( Writingصفت های مرکب)

8. افعال پرکاربرد در  Writingهمراه با ()(Collocationsبا هم آوایی در نگارش)

9. کاربردهای متفاوت فعل  Believeدر نگارش

10. کاماگذاری و عالمت گذاری در Writing

11. دوره ای مختصر روی نکات گرامری مرتبط با نگارش به طور کاملاً کاربردی

 :Noteلازم به ذکر است که سیالبس های آموزشی در سمینارهای نگارش انگلیسی به ترتیب و با انسجام خاصی طبقه بندی شده اند و بعد از اتمام سه دوره ی سمینارهای نگارش انگلیسی دانش پژوه به اوج قابلیت در مهارت ‫‪ writingمی رسد. این سازمان حتی این قابلیت را دارد که در صورت نیاز به سیالبس های عمومی writing سیالبس های تخصصی را به آموزش خود اضافه نماید.

سرفصل های اصلی آموزش در سمینار مکالمه ی عمومی ()English in daily life)(Speaking

1. مکالمات مربوط به احوال پرسی ()Meeting people)(Greetings

2. مکالمات رستوران ()Restaurant

3. مکالمات در فرودگاه ()Airport

4. مکالمات در محیط کار، مکالمات کلیدی در ارائه مطلب جهت فروش و معرفی محصول ()Workplace

5. مکالمات در هتل Hotel

6. مکالمات در صحنه های گوناگون اجتماعی General Social Situations

7. مکالمات در محیط دانشگاه Education

8. مکالمات هنگام تلفن Phone calls

9. مکالمات در خرید Shopping

10. مکالمات در بیمارستان Health

11. جمالت و عبارات کلیدی مربوط به هر موضوع

12. آموزش Native like

 :Noteاین سمینار به مکالمات مربوط به کلیه ی صحنه های پرکاربرد در انگلیسی می پردازد و به دانش پژوه این قابلیت را می دهد که بعد از شرکت در این سمینار با انسجام و سازمان دهی بهتری صحبت کند و جمالتی را که بیان می کند دقیقاً با جمالت افراد nativeتطابق داشته باشد و با کمترین تعداد لغت بیشترین پیغام را به مخاطب خود برساند.


سرفصل های مهم آموزش در سمینار آموزش عبارات و جمالت کلیدی در Speaking

در این نوع سمینار عبارات و جمالت کلیدی در  Speakingبه طور طبقه بندی شده آموزش داده می شوند تا دانش پژوهان بتوانند در  Speakingاز این عبارات و جمالت کلیدی به طور کاربردی استفاده کنند. این سمینار به عالقه مندان دانش این فرصت را می دهد هرچه بهتر و سریع تر صحبت کنند و به طور ویژه ای بین جمالت خود در  Speakingارتباط و انسجام ایجاد کنند و همچنین به آموزش جمالت کاربردی برای شروع و پایان مکالمه پرداخته می شود. برای آشنایی بیشتر شما با این نوع سمینار به چند عبارت و جمالت کلیدی زیر به عنوان نمونه توجه کنید:

, : According to meبه نظر من، به عقیده من

 : As a threshold matterبه عنوان یک مسئله آغازین

 : In retrospectبا نگاه به گذشته

 : It is time to mention this point thatوقتشه به این نکته بپردازم که

 : Another important point I want to mention is thatنکته ی مهم دیگری که می خواهم اشاره کنم این است که

 : Please let me consider this issue from another aspectاجازه بدهید از جنبه ی دیگری به این مسئله بپردازم

در این سمینار عبارات و جمالت کلیدی به نحوه ای طبقه بندی شده و آموزش داده می شوند که یک فرد بدون توقف های متعدد به مکالمه بپردازد و این انسجام در مکالمه بسیار برای مخاطب جذاب تر خواهد بود.

سرفصل های اصلی آموزش در سمینارهای مکالمه ی تجاری (دنیای کسب و کار)

1. ارائه مطالب به جهت معرفی و فروش محصول ()Presentation

2. مکالمات کلیدی در جلسات Meeting

3. مکالمات کلیدی هنگام تلفن Telephoning

4. مکالمات کلیدی در معاشرت با افراد خارجی Socializing

5. جمالت و عبارات کلیدی در مکالمه ی تجاری در صحنه های متفاوت

6. مکالمات کلیدی در بازاریابی و تبلیغات Marketing and Advertising

7. مکالمات کلیدی مشتری مداری Customer Care

8. مکالمات کلیدی در سیستم بانک Banking

 :Noteاین سمینار به دانش پژوه این قابلیت را می دهد که بتواند در مکالمه ی تجاری خود از کلمات و عبارات مرسوم در تجارت جهانی استفاده کند به نحوی که قابل برای  native speakersباشد. نکته ی مثبت این سمینار این است که دنیای بسیار وسیع مکالمه ی تجاری را برای شما تا حد امکان سازمان دهی و کوتاه می کند به طوری که بتوانید همه ی نیازهای خود را به عنوان یک تاجر و یا مدیر بازرگانی برطرف کنید. شرکت در این سمینار حتی به افرادی که می خواهند زبان عمومیشان تقویت شود بسیار توصیه می شود.

سرفصل های مهم آموزش در سمینار گرامر جامع انگلیسی به زبان ساده

این سمینار آموزشی به بررسی مختصر روی کلیه ی ساختارهای کلیدی در گرامر می پردازد و به دانش پژوه این امکان را می دهد که گرامر را حس کرده و بتواند به طور مناسب استفاده کند و در صحنه های متفاوت اجتماعی به جمله سازی بپردازد. این دوره نکات گرامری کلیدی را به صورت بسیار مختصر و مفید به دنش پژوه ارائه می کند و از پرداختن به حاشیه کامالً پرهیز می شود. بعضی از ساختارهای کلیدی در گرامر در مکالمه، مهارت نوشتن، درک مطلب و حتی مهارت شنیداری کاربرد زیادی دارند و در این سمینار فقط به این نکات کلیدی پرداخته میشود. در این سمینار کمی با جزئیات بیشتری به نکات گرامری می پردازیم اما در سمینار  writingبخش جمله سازی کلی تر و کاربردی تر به ساختارهای مرسوم در مهارت نوشتاری می پردازیم. شرکت در این سمینار بهافرادی توصیه می شود که بخواهند به طور زیرساختی گرامر خود را تقویت کرده و در مهارت های دیگر انگلیسی بهره بگیرند.

مدیران آموزشی این مرکز قویاً بر این باورند که اگر دانش پژوهی در همه ی سمینارهای هیراد شرکت

کند نکات مهم انگلیسی را در مهارت های متفاوت به طور مختصر و مفید یاد گرفته و می تواند به

طور کامالً کاربردی از آنها استفاده کند بدون اینکه نیاز باشد سالیان متعددی را صرف یادگیری

نکاتی کند که به احتمال قوی در دنیای مدرن امروزه کاربردی ندارند. در همه ی سمینار های هیراد

تطبیق پذیری خاصی بین اطالعات ارائه شده و نیازهای دنیای مدرن امروز وجود دارد.

مدیران این مرکز قویاً بر این باورند که اگر دانش پژوهی در تمامی سمینار های هیراد شرکت کند نکات مهم انگلیسی را در مهارت های متفاوت به صورت مختصر و مفید فراگرفته و می تواند به طور کاملاً کاربردی از آنها استفاده کند بدون آنکه نیاز باشد سالیان متعددی را صرف یادگیری نکاتی کند که به احتمال قوی در دنیای مدرن امروزه کاربردی ندارد.در همه سمینار های هیراد تطبیق پذیری خاصی بین اطلاعات ارائه شده ونیاز های دنیای مدرن امروز وجود دارد.

توضیحات تکمیلی

دپارتمان آموزش مرکز تخصصی زبان هیراد به مدیران آموزشی این اطمینان را می دهد که با برگزاری سمینارهای کوتاه مدت این مرکز، همه ی کارمندان می توانند در کمترین مدت زمان به یکپارچگی در نامه نگاری، مکالمه،‫‪ Writingو ... برسند که به نوبه ی خود می تواند به راندمان هر چه بیشتر شرکت کمک کند. به ما اعتماد کنید.

این سمینارها بسیار مختصر و مفید طراحی شده و آموزش از طریق  Power Pointیعنی گردآوری اسالیدهای متفاوت آموزشی ارائه می گردد. در برگزاری این سمینارهای آموزشی فقط نکات مهم و کلیدی در دنیای امروز مورد بحث و بررسی قرار می گیرند و از پرداختن به نکات حاشیه ای شدیداً پرهیز شده است. سازمان های دولتی و غیردولتی، دانشگاه ها و کلیه ی مراکز آموزشی کشور می توانند این سمینارها را محل خود و یا سالن های کنفرانس و سمینار خود برگزار کنند تا همه ی کارمندان و کارشناسان در کمترین مدت به قابلیت های خوبی در انگلیسی دست یابند.

در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر درباره ی سمینارهای آموزشی این مرکز با برگزاری یک جلسه ی حضوری با مدیران آموزشی این مرکز و مدیران ارشد سازمان مربوطه مزید امتنان خواهد بود.

به جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره ی چگونگی برگزاری سمینارهای آموزشی این مرکز در سازمان ها و همچنین دریافت لیست قیمت های مربوط به سمینارها با شعب هیراد تماس گرفته و از مشاوران هیراد کمک بگیرید.