☰ Menu
☰ Menu logo
منوی اصلی

تقویم برگزاری کلاس ها
شعبه پاسداران

ردیفدورهشروع دورهروزساعت
1AEF Starter (Part 1)1399/11/091شنبه  و 3شنبه18:30 _ 20:30
2AEF Book1(Part1)1399/11/12زوج10:30 - 12
3AEF Book1(Part1)1399/11/15زوج17 _ 18:30
4AEF Book1(Part2)1399/11/16فرد17 _ 18:30
5AEF Book2(Part1)1399/11/12زوج17 _ 18:30
6AEF Book2 (Part 3)1399/11/14شنبه و 2شنبه18:30 _ 20:30
7AEF Book3 (Part 1)1399/11/161شنبه  و 3شنبه10:00 _ 12:00
8PET (Intensive1)1399/11/24زوج19 _ 20:30
9PET (Intensive1)1399/11/18جمعه8:30 _ 13:30
10PET (Intensive1)1399/11/15زوج10:30 - 12
11PET (Intensive2)1399/11/29زوج17 _ 18:30
12PET (Intensive2)1399/11/17جمعه10:30 -12
13PET (Intensive2)1399/11/12زوج19 _ 20:30
14PET (Intensive2)1399/11/141شنبه و 3شنبه10:00 _ 12:00
15Supermind1 (part 1)1399/11/141شنبه و 3شنبه15:30 - 17:00
16Supermind1 (part 3)1399/11/121شنبه و 3شنبه15:30 - 17:00
17Supermind2 (part 2)1399/11/281شنبه و 3شنبه15:30 - 17:00
18F.C.1 (Part1)1399/11/18شنبه و 4 شنبه15:30 - 17:00
19F.C.3 (Part3)1399/11/132شنبه و 4 شنبه15:30 - 17:00
20AEF Book3 (Part2) teeneagers1399/11/111شنبه و 3شنبه15:30 - 17:00
21Pre _ IELTS & TOEFL1399/11/14فرد17 - 18:30
22IELTS (Writing)1399/11/08زوج17:00 - 18:30
23IELTS (Reading)1399/11/08زوج19:00 _ 20:30
24IELTS (Speaking)1399/12/11زوج17:00 _ 18:30
25IELTS (Listening)1399/12/11زوج19:00 _ 20:30
26General Speaking (2)1399/11/12فرد17:00 _ 18:30
27IELTS Course1 (4 skills)1399/11/16پنج شنبه10:30 _ 13:30
28BEC1399/11/24جمعه9 - 10:30
29TOEFL1399/11/24جمعه10:30 _ 13:30
30General Speaking (4)1399/11/16فرد19:00 _ 20:30
31General Speaking (2)1399/11/281شنبه و 3شنبه10:30 - 12
32General Writing (1)  1399/11/23پنج شنبه10:30 - 14
33General Vocab (1)1399/11/17جمعه10:30 - 13:30


شعبه میدان مینا

***

ردیفدورهشروع دورهروزساعت
1AEF Starter (Part 1)1399/08/13یکشنبه - سه شنبه18:30 - 20:30
3AEF Book1 (Part1)1399/08/16زوج17:00 - 18:30
4AEF Book2 (Part1)1399/07/061شنبه و 3شنبه18:30 - 20:30
5AEF Book2 (Part1)1399/08/061شنبه و 3شنبه17:00 - 19:00
6AEF Book3 (Part1)1399/08/081شنبه و 3شنبه17:00 - 19:00
7AEF Book 3 (Part1) teenager1399/08/081شنبه و 3شنبه15:30 - 17:00
10AEF Book 5 (Part2)1399/06/11زوج19:00 _ 20:30
11AEF Book5 (Part 3) teenager1399/08/081شنبه و 3شنبه17:00 - 19:00
PET (Intensive1)1399/08/16زوج17:00 - 18:30
12PET (Intensive2)1399/06/29یکشنبه - سه شنبه18:30 - 20:30
13PET (Intensive3)1399/06/15شنبه وچهارشنبه18:30 - 20:30
14Super mind starter (Part1)1399/08/201شنبه  و 3شنبه15:30 - 17:00
15let ' sgo Begin (Part4)1399/06/151شنبه  و 3شنبه15:30 - 17:00
16Super mind 1 (Part2)1399/08/30شنبه  و 4شنبه10:30 - 12:00
17Super mind 1 (Part3)1399/08/16شنبه  و 4شنبه17:00 - 18:30
18Super mind 2 (Part1)1399/08/02شنبه  و 4شنبه17:00 - 18:30
19Super mind 2(Part3)1399/08/12شنبه  و 4شنبه15:30 - 17:00
20Super mind 3 (Part1)1399/08/04شنبه  و 4شنبه17:00 - 18:30
21Super mind 3 (Part2)1399/08/02شنبه  و 4شنبه17:00 - 18:30
22Super mind 4 (Part3)1399/08/16شنبه و 4 شنبه15:30 _ 17:00
23Super mind 4 (Part1)1399/08/09شنبه و 4 شنبه15:30 _ 17:00
24Super mind 6 (Part4)1399/08/201شنبه  و 3شنبه15:30 - 17:00
25F.C.1 (Part1)1399/05/121شنبه  و 3شنبه17:00 - 18:30
26F.C.2 (Part6)1399/08/061شنبه  و 3شنبه15:30 _ 17:00
27F.C.3 (Part5)1399/08/09شنبه  و 4شنبه17:00 _ 18:30
28F.C.3 (Part5)1398/08/15شنبه  و 4شنبه15:30 - 17:00
29F.C.3 (Part5)1399/07/091شنبه  و 3شنبه15:30 _ 17:00
30IELTS (speaking)1399/08/17فرد17:00 - 18:30
31IELTS (listening)1399/08/17فرد19:00 - 20:30
32IELTS (Writing)1399/08/12فرد17:00 - 18:30
33IELTS (Reading)1399/08/25فرد19:00 - 20:30
34IELTS (چهار مهارت)1399/08/20پنج شنبه  10:30 _ 13:30
35PTE (چهارمهارت)1399/09/08زوج19:00 - 20:30
36General Speaking 2 (شعبه 2)1399/09/06شنبه - چهارشنبه19:00 - 20:30

دوره های زبان آلمانی - زبان فرانسه- زبان ترکی استانبولی

ردیفدورهشروع دورهروزساعت
1المانی A1/11399/08/20فرد19:00 - 20:30
2فرانسه  F1/11399/08/22زوج19:00 - 20:30
3فرانسه  F1/11399/09/22فرد17:00 - 18:30
4ترکی استانبولی T1/11399/06/16فرد17:00 - 18:30
5ترکی استانبولی T1/11399/09/22زوج19:00 - 20:30
6آلمانی A1/  Part 11399/11/15زوج12:30 - 14
7فرانسه F1 / Part 11399/11/14فرد12:30 - 14
8ترکی  T1/  Part 11399/11/15زوج12:30 - 14

logo-samandehi