صفحه اصلی ورود کاربران همکاری با هیراد درخواست نمایندگی تماس با ما گالری تصاویر سایت قدیمی هیراد دیکشنری آنلاین لینک های مفید

فعل های پرکاربرد در زبان انگلیسی

                                 Useful verbs in English

فعل های پرکاربرد در زبان انگلیسی

  • افعال در هر زبانی نقش چشمگیری داشته که حالت انجام دادن کار را نشان می دهد.
  • لازم به ذکر است آشنایی با افعال کلیدی و پرکاربرد به هرکسی این فرصت را می دهد تا بتواند مکالمه سلیس تری را ارائه نماید.
  • در مرکز زبان تخصصی هیراد بعد از تحقیقات و مطالعات گسترده ای این افعال گردآوری شد تا به تسهیل مکالمه زبان آموزان کمک نماید.
  • یادگیری این دسته از افعال مکالمه هر کسی را بطور معجزه آسایی متحول می سازد. موسسه زبان هیراد به دلیل دارا بودن کادری مجرب و حرفه ای امکان مکالمه را برای هر سنی فراهم ساخته تا بدون هر گونه استرس همانند زبان مادری بتوانید به روانی هر چه بیشتر زبان انگلیسی را صحبت کرده و از آن لذت ببرید.


آموزش مکالمه هیراد

 در ذیل یکسری از این افعال تدریس خواهد شد.

She did not accept my idea.پذیرفتن Accept
Can I ask you a question? پرسیدن Ask
I want to become a lawyer.شدن Become
Could you bring me a glass of water?اوردن Bring
He chooses his words carefully.انتخاب کردن Choose
She came back home late.برگشتن Come back
I always do my homework at the library.انجام دادن Do
We finally decided to stay at home.تصمیم گرفتن Decide
 I hate eating pasta.غذاخوردن Eat
The festival ended soon. تمام شدن End
I finally found a decent job پیداکردن Find
She forgot to call you last night. فراموش کردن forget
What did you give Ali for his birthday? دادن Give
They greeted each other warmly. سلام واحوالپرسی کردن Greet
I had a great weekend. داشتن Have
They hurt in the accident. خسارت رساندن Hurt
The loud noise irritated me a lot. اذیت کردن Irritate
The house was illuminated by the candles. روشن کردن Illuminate
He is going to jail for ever. زندانی کردن Jail
You should not judge a book by its cover. قضاوت کردن Judge
Many people were killed by flood. کشتن Kill
She kidnapped a clever child. بچه دزدیدن Kidnap
I like your car. دوست داشتن Like
I lost my wallet yesterday. گم کردن Lose
Ali is going to marry late ازدواج کردن Marry
I can meet you at noon. ملاقات کردن Meet
She always nag me about coming late. غر زدن Nag
They named the baby Alex. اسم گذاشتن Name
Please obey the laws. اطاعت کردن Obey
She ordered a pizza for lunch. سفارش دادن Order
I can pay it in cash. پرداخت کردن Pay
He enjoys playing tennis. بازی کردن Play
I finally qualified as a teacher. صلاحیت داشتن Qualify
I regret not telling the truth. افسوس خوردن Regret
I am prepared to risk everything to avoid this conflict. خطر کردن Risk
He decided to stop smoking. ترک کردن کاری Stop
I spend a lot of time on this project. گذراندن Spend
 He never tells the truth. گفتن Tell
My father taught me to be brave. درس دادن teach
They do not understand chemistry. فهمیدن Understand
The black cat vanished from sight.  ناپدید شدن Vanish
I l prefer to wear formal clothes. پوشیدن Wear
I hate yawning in class. خمیازه کشیدن Yawn
The camera zoomed in on my face. بزرگ نمایی کردن Zoom