صفحه اصلی ورود کاربران همکاری با هیراد درخواست نمایندگی تماس با ما وبلاگ گالری تصاویر سایت قدیمی هیراد دیکشنری آنلاین لینک های مفید

سمینار دهم اسفند

writing seminar

سمینارآموزشی نگارش انگلیسی و جمله سازی حرفه ای به سبک Native

نگارش انگلیسی 1

_____________

ü   با تصحیح مقالات ارائه شده

ü   با اعطای گواهینامه معتبر آموزشی

عناوین و سرفصل های مهم آموزشی:

Øزمان ها و قیود مربوط به هر زمان خاص 

Øافعال خاص (, Cause, Make غیره)

Øارائه یک سری نکات کاربردی در مورد زمان ها به جهت استفاده به سبک Native

Øعبارات زمانی حال کامل و حال کامل استمراری

Øروش های مختلف بیان هدف ، بیان قصد ونیت در آینده

Øتطابق زمان ها به سبک Native(آینده در گذشته)

Øجملات مجهول

Øمصدر کامل معلوم و مجهول

Øتدریس یک سری عبارات مجهول به جهت استفاده در,Speaking Writing به سبک Native

Øافعالی که به هیچ وجه در انگلیسی مجهول نمی شوند

Øحرف اضافه TOبه عنوان حرف اضافه در انگلیسی

Øعبارات و اصطلاحات فوق العاده کاربردی در,Speaking Writing  که بعد از آنها فعل با ingمی آید.


روزها ی برگزاری سمینار:

5شنبه  10/12/96

ساعت: 14الی 18