صفحه اصلی ورود کاربران همکاری با هیراد درخواست نمایندگی تماس با ما وبلاگ گالری تصاویر سایت قدیمی هیراد دیکشنری آنلاین لینک های مفید

the offered courses

شعبه پاسداران

شعبه مینا
شعبه پاسداران

ردیفدورهشروع دورهروزساعت
1Pre_IELTS&TOEFL1397/03/20فرد17:00-18:30
2Pre_IELTS&TOEFL1397/04/31فرد17:00-18:30
3TOFEL IBT (Reading)(شعبه 2)1397/03/12زوج19:00_20:30
4TOFEL IBT (Speaking)(شعبه 2)1397/04/20زوج19:00_20:30
5IELTS (Writing)1397/05/03زوج19:00-20:30
6IELTS (Listening)1397/05/03زوج17:00-18:30
7IELTS (Speaking)1397/03/30زوج17:00-18:30
8IELTS (Reading)1397/03/30زوج19:00-20:30
9IELTS (چهار مهارت)1397/03/10پنج شنبه10:30_13:30
10Post IELTS (شعبه 2)1397/03/23زوج19:00_20:30
11General Speaking(1)1397/03/061شنبه و 3شنبه10:30-12:30
12General Speaking(2)1397/03/31زوج12:30-14:00
13General Writing(1) 1397/03/10پنج شنبه10:30-14:00
14General Vocab(2)1397/03/04جمعه10:30-13:30
15General Vocab(3)1397/04/22جمعه10:30-13:30
16B.E.C. 1 (Part 1)(شعبه 2)1397/03/20فرد19:00_20:30
17B.E.C. 1 (Part 2)(شعبه 1)1397/03/11جمعه9:00-10:30
18TTC (شعبه 2)1397/03/12شنبه و 2شنبه13:00-14:30
19Seminar (Writing)1397/03/24پنج شنبه14:00_18:00
20کنکور زبان انگلیسی 1397
کلاس تشریحی و تست
"21 جلسه"
(سال سوم و پیش دانشگاهی)
**فقط مخصوص دختران**
1397/03/22سه شنبه 15:30_17:00
21GRE Writiing & Verbal
TOFEL(IBT,PBT),
GMAT,SAT,OET,MHLE,
MSRT,TOLIMO,EPT,PTE
Travel English,
ISI (مقاله نویسی),
Embassy Interview
 (مصاحبه سفارت)
Private__
22AEF:Starter(Part 1) 1397/03/09 زوج19:00_20:30
23AEF:Starter(Part 2) 1397/03/27 1شنبه و 3شنبه10:00_12:00
24AEF:Book1(Part 2) 1397/03/24 فرد19:00_20:30
25AEF:Book1(Part 2) 1397/03/31 زوج10:30_12:00
26AEF:Book2(Part1) 1397/04/16 زوج17:00_18:30
27AEF:Book2(Part 2) 1397/03/28 زوج19:00_20:30
28AEF:Book2(Part 3) 1397/04/06 زوج19:00_20:30
29AEF:Book3(Part 3)(Teenagers)1397/04/191شنبه و 3شنبه17:00_19:00
30AEF:Book4(Part 2) 1397/03/20 1شنبه و 3شنبه18:30_20:30
31AEF:Book5(Part1) 1397/03/23 زوج17:30_19:00
32PET(Intensive1)1397/03/12زوج17:00_19:00
33PET(Intensive1)1397/03/11جمعه8:30_13:30
34PET(Intensive2)1397/03/11جمعه8:30_13:30
35PET(Intensive3)1397/04/08جمعه8:30_13:30
36Conversation crash course1397/03/08فرد19:00_20:30
37Intensive1(شعبه 2)1397/03/05زوج19:00_20:30
38Let's Go Begin(Part 1)1397/03/072شنبه و 4 شنبه15:30-17:00
39Let's Go1(Part 1)1397/03/072شنبه و 4 شنبه15:30-17:00
40Let's Go2(Part 1)1397/04/101شنبه و 3شنبه15:30_17:00
41Let's Go 2(Part4)1397/04/051شنبه و 3شنبه15:30-17:00
42F.C. 3(Part 5)1397/03/271شنبه و 3شنبه15:30-17:00
43F.C.1(Part 1)1397/03/072شنبه و 4 شنبه15:30-17:00
44دوره ویژه مکالمه کودکان تابستان1397/03/22از شنبه تا 4شنبه9:30-12:45
45دوره ویژه مکالمه کودکان تابستان1397/03/21زوج9:30-12:45
46دوره ویژه مکالمه کودکان تابستان1397/04/23از شنبه تا 4شنبه9:30-12:45
47دوره ویژه مکالمه کودکان تابستان1397/04/25زوج9:30-12:45شعبه میدان مینا

***

ردیفدورهشروع دورهروزساعت
1Pre_IELTS&TOEFL1397/03/09زوج17:00-18:30
2Pre_IELTS&TOEFL1397/05/03زوج17:00-18:30
3TOFEL IBT (Reading)1397/03/12زوج19:00-20:30
4TOFEL IBT (Speaking)1397/04/20زوج19:00-20:30
6IELTS(Reading)1397/03/31فرد19:00-20:30
7IELTS (Writing)1397/03/31فرد17:00-18:30
8IELTS (Listening)1397/04/31فرد19:00-20:30
9IELTS (Speaking)1397/04/31فرد17:00-18:30
10IELTS (چهار مهارت)1397/03/03پنج شنبه 10:30_13:30
11Post IELTS1397/03/23زوج19:00_20:30
12Post IELTS1397/03/24پنج شنبه 10:30_13:30
13General Vocab (2) (شعبه 1)1397/03/04جمعه10:30-13:30
14General Vocab (3) (شعبه 1)1397/04/22جمعه10:30-13:30
15General speaking 11397/03/20یکشنه و 3 شنبه18:30_20:30
16General speaking 11397/03/04جمعه10:30-13:30
17General speaking 21397/04/22جمعه10:30-13:30
18B.E.C. 1 (Part 1) (شعبه 2)1397/03/20فرد19:00_20:30
19B.E.C. 1 (Part 2) (شعبه 1)1397/03/04جمعه9:00-10:30
20TTC (شعبه 2)1397/03/12شنبه- دوشنبه13:00-14:30
21Seminar (Writing)1397/03/24پنج شنبه 14:00_18:00
22کنکور زبان انگلیسی 1397
کلاس تشریحی و تست
"21 جلسه"
(سال سوم و پیش دانشگاهی)
**فقط مخصوص پسران**
1397/03/24پنج شنبه 12:30_14:00
23GRE Writing & Verbal
TOFEL(IBT,PBT),
GMAT,SAT,OET,MHLE,MSRT,
PTE,TOLIMO,EPT,Travel English
ISI (مقاله نویسی),
Embassy Interview
 (مصاحبه سفارت)
Private__
24AEF:Starter(Part 1)1397/03/61شنبه  و 3شنبه10:30_12:30
25AEF:Starter(Part 1)1397/03/61شنبه  و 3شنبه17:00_19:00
26AEF:Starter(Part 2)1397/04/4زوج19:00_20:30
27AEF:Book1(Part 1)1397/04/031شنبه  و 3شنبه17:00_19:00
28AEF:Book 1(Part 2)1397/03/05زوج19:00_20:30
29AEF:Book 1(Part 2)1397/04/25زوج17:00_18:30
30AEF:Book 2(Part 1)1397/03/131شنبه  و 3شنبه10:30_12:30
31AEF:Book 2(Part 1)1397/03/12زوج19:00_20:30
32AEF:Book3(Part 1)1397/03/09زوج19:00-20:30
33AEF:Book3(Part 3) (Teenagers)1397/04/031شنبه  و 3شنبه17:00-19:00
34AEF:Book4(Part1)1397/04/13زوج19:00_20:30
35AEF:Book4(Part 1)1397/03/07زوج19:00-20:30
36AEF:Book 4 (12 Session)1397/04/25دوشنبه17:30_19:00
37AEF:Book 4(Part 1)1397/03/07زوج10:30-12:00
38AEF:Book4(Part 2) (Teenagers)1397/03/5زوج15:30-17:00
39AEF:Book4(Part 3)1397/03/221شنبه  و 3شنبه18:30_20:30
40AEF:Book 5(Part 3)1397/03/09زوج17:00-18:30
41PET(Intensive1)1397/03/05زوج19:00-20:30
42PET(Intensive1)1397/03/11جمعه8:30-13:30
43PET(Intensive2)1397/03/04جمعه8:30-13:30
44PET(Intensive3)1397/03/03پنج شنبه14:00_18:30
45conversation crash course(شعبه1)1397/03/8فرد19:00_20:30
46AEF:(Book2,P.2)(Intensive)1397/04/08جمعه8:30-13:30
47let'sgo Begin(Part1)1397/03/09شنبه و4شنبه17:00-18:30
48Let's Go 1(Part 1)1397/03/30شنبه  و 4 شنبه15:30_17:00
49Let's Go 1(Part 4)1397/03/02شنبه  و 4 شنبه15:30_17:00
50Let's Go 3(Part 1)1397/03/131شنبه و 3شنبه15:30-17:00
51Let's Go 3(Part 3)1397/03/011شنبه و 3شنبه15:30-17:00
52Let's Go 5(Part 1)1397/03/291شنبه و 3شنبه15:30-17:00
53Let's Go 5(Part 3)1397/03/291شنبه  و 3شنبه15:30-17:00
54Let's Go 5(Part 4)1397/03/02شنبه و 4شنبه15:30-17:00
55Let's Go 6(Part 2)1397/03/092شنبه  و 4شنبه15:30-17:00
56F.C.1(Part 1)1397/03/12شنبه و  4شنبه17:00_18:30
57F.C.3(Part 3)1397/03/131شنبه و 3شنبه15:30-17:00
58F.C.3(Part 4)1397/03/10پنج شنبه14:30_17:45
59F.C.3(Part 6)1397/03/131شنبه  و 3شنبه17:00-18:30
60F.C.4(Part 1)1397/04/06شنبه  و 4شنبه15:30-17:00
61F.C.4(Part 3)1397/03/081شنبه  و 3شنبه17:00-18:30
62Cutting Edge Advanced1397/03/05شنبه و 4شنبه17:00_18:30
63مکالمه فشرده کودکان 5 روز در هفته1397/03/22شنبه تا 4شنبه9:30-12:30
64مکالمه فشرده کودکان 3 روز در هفته1397/03/21سه روز زوج9:30-12:30