صفحه اصلی ورود کاربران همکاری با هیراد درخواست نمایندگی تماس با ما وبلاگ گالری تصاویر سایت قدیمی هیراد دیکشنری آنلاین لینک های مفید

تقویم برگزاری کلاس ها

شعبه پاسداران

شعبه میرداماد
شعبه پاسداران

ردیفدورهتاریخروزساعت
ردیف1دورهAEF:Starter(Part 1)تاریخ1398/12/10 روز1شنبه و 3شنبه ساعت18:30_20:30
ردیف2دورهAEF:Book1(Part1) تاریخ 1398/12/12 روززوج ساعت10:00_11:30
ردیف3دورهAEF:Book1(Part2) تاریخ 1399/01/28 روزفرد ساعت17_18:30
ردیف4دورهAEF:Book1(Part1) تاریخ 1398/12/11 روزفرد ساعت17_18:30
ردیف5دورهAEF:Book2(Part1) تاریخ 1399/01/24 روززوج ساعت17_18:30
ردیف6دورهAEF:Book2(Part 3) تاریخ 1398/12/04 روز1شنبه و 3شنبه ساعت18:30:_20:30
ردیف7دورهAEF:Book2(Part 2) تاریخ1398/12/04 روز1شنبه و 3شنبه ساعت10:00_12:00
ردیف8دورهPET(Intensive1) تاریخ1398/12/12 روززوج ساعت19_20:30
ردیف9دورهPET(Intensive1) تاریخ1398/12/02 روزجمعه ساعت8:30_13:30
ردیف10دورهPET(Intensive1) تاریخ1398/12/13 روز1شنبه و 3شنبه ساعت10:00_12:00
ردیف11دورهPET(Intensive1) تاریخ1398/12/14 روززوج ساعت10:30-12
ردیف12دورهPET(Intensive3) تاریخ1399/02/17 روززوج ساعت17_18:30
ردیف13دورهPET(Intensive2) تاریخ1398/12/19 روززوج ساعت19_20:30
ردیف14دورهPET(Intensive3) تاریخروززوج ساعت17_18:30
ردیف15دورهPET(Intensive3) تاریخ1398/12/09 روزجمعه ساعت8:30_13:30
ردیف16دورهPET(Intensive3) تاریخ1399/01/17 روز1شنبه و 3شنبه ساعت18:30-20:30
ردیف17دورهSupermind1 (part 3) تاریخ1398/12/11 روز1شنبه و 3شنبه ساعت15:30-17:00
ردیف18دورهLet's Begin (Part3) تاریخ1398/12/07 روز2شنبه و 4 شنبه ساعت15:30-17:00
ردیف19دورهLet's Go2 (Part4) تاریخ 1398/12/03 روزشنبه و 4 شنبه ساعت15:30-17:00
ردیف20دورهLet's Go5(Part2) تاریخ1398/12/11 روز1شنبه و 3شنبه ساعت15:30-17:00
ردیف21دورهAEF:Book3(Part1)teeneager تاریخ1398/12/20 روز1شنبه و 3شنبه ساعت15:30-17:00
ردیف22دورهF.C.3(Part1) تاریخ1399/01/18 روز2شنبه و 4 شنبه ساعت15:30-17:00
ردیف23دورهSupermind Starter (part 1) تاریخ1398/12/12 روزشنبه و 2 شنبه ساعت17_18:30
ردیف24دورهPre_IELTS/TOEFL تاریخ1398/12/11 روزفرد ساعت17:00-18:30
ردیف25دورهIELTS (Writing) تاریخ1399/01/30 روززوج ساعت19:00_20:30
ردیف26دورهIELTS (Reading) تاریخ1399/01/30 روززوج ساعت17:00-18:30
ردیف27دورهIELTS (Speaking) تاریخ1398/12/12 روززوج ساعت17:00_18:30
ردیف28دورهIELTS (Listening) تاریخ1398/12/12 روززوج ساعت19:00_20:30
ردیف29دورهIELTS Course2 تاریخ1398/12/13 روزفرد ساعت17:00_18:30
ردیف30دورهIELTS Course1 (4 skills) تاریخ1398/12/15 روزپنج شنبه ساعت10:30_13:30
ردیف31دورهBEC تاریخ1398/12/16 روزجمعه ساعت9-10:30
ردیف32دورهGeneral Speaking(1) تاریخ1398/12/09 روزجمعه ساعت10:30_13:30
ردیف33دورهGeneral Speaking(6) تاریخ1398/11/29 روزفرد ساعت19:00_20:30
ردیف34دورهGeneral Speaking(7) تاریخ1398/12/20 روز1شنبه و 3شنبه ساعت10:30-12
ردیف35دورهGeneral Writing(1) تاریخ1398/12/15 روزپنج شنبه ساعت10:30-14
ردیف36دورهGeneral Vocab(1) تاریخ1399/01/22 روزجمعه ساعت10:30-13:30
ردیف37دوره"کنکور زبان انگلیسی 1398 کلاس تشریحی و تست ""21 جلسه"" (سال سوم و پیش دانشگاهی) **فقط مخصوص دختران**" تاریخ1398/12/13 روزسه شنبه ساعت15:30_17
ردیف38دوره"GRE Writiing & Verbal TOFEL(IBT,PBT), GMAT,SAT,OET,MHLE, MSRT,TOLIMO,EPT,PTE Travel English, ISI (مقاله نویسی), Embassy Interview (مصاحبه سفارت)" تاریخPrivate روزتماس تلفنیساعتتماس تلفنیشعبه میدان مینا

***

ردیفدورهتاریخروزساعت
ردیف1دورهAEF:Starter(Part 1) تاریخ1398/12/10 روز1شنبه و 3شنبه ساعت18:30_20:30
ردیف2دورهAEF:Book1(Part1) تاریخ 1398/12/12 روززوج ساعت10:00_11:30
ردیف3دورهAEF:Book1(Part2) تاریخ 1399/01/28 روزفرد ساعت17_18:30
ردیف4دورهAEF:Book1(Part1) تاریخ 1398/12/11 روزفرد ساعت17_18:30
ردیف5دورهAEF:Book2(Part1) تاریخ 1399/01/24 روززوج ساعت17_18:30
ردیف6دورهAEF:Book2(Part 3) تاریخ 1398/12/04 روز1شنبه و 3شنبه ساعت18:30:_20:30
ردیف7دورهAEF:Book2(Part 2) تاریخ1398/12/04 روز1شنبه و 3شنبه ساعت10:00_12:00
ردیف8دورهPET(Intensive1) تاریخ1398/12/12 روززوج ساعت19_20:30
ردیف9دورهPET(Intensive1) تاریخ1398/12/02 روزجمعه ساعت8:30_13:30
ردیف10دورهPET(Intensive1) تاریخ1398/12/13 روز1شنبه و 3شنبه ساعت10:00_12:00
ردیف11دورهPET(Intensive1) تاریخ1398/12/14 روززوج ساعت10:30-12
ردیف12دورهPET(Intensive3) تاریخ1399/02/17 روززوج ساعت17_18:30
ردیف13دورهPET(Intensive2) تاریخ1398/12/19 روززوج ساعت19_20:30
ردیف14دورهPET(Intensive3) تاریخ1399/01/18 روززوج ساعت17_18:30
ردیف15دورهPET(Intensive3) تاریخ1398/12/09 روزجمعه ساعت8:30_13:30
ردیف16دورهPET(Intensive3) تاریخ1399/01/17 روز1شنبه و 3شنبه ساعت18:30-20:30
ردیف17دورهSupermind1 (part 3) تاریخ1398/12/11 روز1شنبه و 3شنبه ساعت15:30-17:00
ردیف18دورهLet's Begin (Part3) تاریخ1398/12/07 روز2شنبه و 4 شنبه ساعت15:30-17:00
ردیف19دورهLet's Go2 (Part4) تاریخ 1398/12/03 روزشنبه و 4 شنبه ساعت15:30-17:00
ردیف20دورهSuper mind 1(Part2) تاریخ1398/12/14 روزشنبه و4شنبه ساعت17:00-18:30
ردیف21دورهSuper mind 1(Part3) تاریخ1399/01/30 روزشنبه و4شنبه ساعت17:00-18:30
ردیف22دورهSuper mind 1(Part4) تاریخ1399/01/30 روزشنبه و4شنبه ساعت15:30-17:00
ردیف23دورهSuper mind 2(Part2) تاریخ1398/12/14 روزشنبه و4شنبه ساعت17:00-18:30
ردیف24دورهSuper mind 3(Part2) تاریخ1399/01/19 روز1شنبه و 3شنبه ساعت15:30-17:00
ردیف25دورهSuper mind 3(Part2) تاریخ1398/12/17 روزشنبه و4شنبه ساعت17:00-18:30
ردیف26دورهSuper mind 4(Part2) تاریخ1399/01/16 روزشنبه و 4 شنبه ساعت15:30_17:00
ردیف27دورهSuper mind 5(Part1) تاریخ1398/12/14 روزشنبه و 4 شنبه ساعت15:30_17:00
ردیف28دورهSuper mind 6(Part2) تاریخ1398/01/17 روز1شنبه و 3شنبه ساعت15:30-17:00
ردیف29دورهF.C.1(Part4) تاریخ1399/01/19 روز1شنبه و 3شنبه ساعت17:00-18:30
ردیف30دورهF.C.2(Part5) تاریخ1398/12/13 روز1شنبه و 3شنبه ساعت15:30_17:00
ردیف31دورهF.C.3(Part2) تاریخ1399/01/16 روزشنبه و 4شنبه ساعت17:00_18:30
ردیف32دورهF.C.3(Part3) تاریخ1398/12/14 روزشنبه و 4شنبه ساعت15:30-17:00
ردیف33دورهF.C.3(Part2) تاریخ1399/01/24 روز1شنبه و 3شنبه ساعت15:30_17:00
ردیف34دورهPre_IELTS&TOEFL تاریخ1398/12/10 روززوج ساعت17:00-18:30
ردیف35دورهIELTS(Speaking) تاریخ1398/12/14 روززوج ساعت19:00-20:30
ردیف36دورهIELTS(Speaking) تاریخ1399/01/19 روزفرد ساعت17:00-18:30
ردیف37دورهIELTS(Listening) تاریخ1399/01/19 روزفرد ساعت19:00-20:30
ردیف38دورهIELTS(Writing) تاریخ1399/02/21 روزفرد ساعت17:00-18:30
ردیف39دورهIELTS(Reading) تاریخ1399/02/21 روزفرد ساعت19:00-20:30
ردیف40دورهIELTS (چهار مهارت) تاریخ1398/11/18 روزجمعه ساعت8:30_13:30
ردیف41دورهIELTS (چهار مهارت) تاریخ1399/01/25 روزپنج شنبه ساعت10:30_13:30
ردیف42دورهPTE(چهارمهارت) تاریخ1398/12/17 روززوج ساعت19:00-20:30
ردیف43دورهGeneral Speaking 3(شعبه2) تاریخ1399/01/29 روزجمعه ساعت10:30_13:30
ردیف44دورهGeneral Speaking 2(شعبه2) تاریخ1398/12/17 روزشنبه-چهارشنبه ساعت19:0020:30
ردیف45دورهGeneral Speaking 2(شعبه2) تاریخ1398/12/03 روزشنبه-چهارشنبه ساعت19:0020:30
ردیف46دورهTTC (شعبه 2) تاریخ1398/12/10 روزشنبه- دوشنبه ساعت13:00-14:30

دوره های زبان آلمانی - زبان فرانسه- زبان ترکی استانبولی

ردیفدورهشروع دورهروزساعت
1(مینا)A1/3آلمانی1398/12/02شنبه-چهارشنبه16:00-17:30
2(مینا)F1/1 فرانسه1398/10/19زوج19:00-20:30
3(مینا) فرانسه F1/11398/12/20فرد17:00-18:30
4(مینا)ترکی استانبولی T1/11398/11/20فرد17:00-18:30
5(مینا)ترکی استانبولیT1/11398/11/15زوج19:00-20:30
8(پاسداران)آلمانیA1 /Part 11398/12/14زوج12:30-14
8(پاسداران)F1/1 فرانسه1398/12/13فرد12:30-14:00
9(پاسداران)ترکی  T1/ Part 11398/11/15زوج12:30-14

logo-samandehi