صفحه اصلی ورود کاربران همکاری با هیراد درخواست نمایندگی تماس با ما وبلاگ گالری تصاویر سایت قدیمی هیراد دیکشنری آنلاین لینک های مفید

تقویم برگزاری کلاس ها

شعبه پاسداران

شعبه میرداماد
شعبه پاسداران

ردیفدورهشروع دورهروزساعت
1AEF:Sarter(Part 1)1398/07/15زوج19:00_20:30
2AEF:Book1(Part 1)1398/07/08زوج10:30_12
3AEF:Book1(Part 1)1398/07/21فرد17-18:30
4AEF:Book2(Part 2)1398/07/281شنبه و 3شنبه10:00_12:00
5AEF:Book2(Part1)1398/07/281شنبه و 3شنبه18:30:_20:30
6AEF:Book2(Part 1)1398/07/281شنبه و 3شنبه10:00_12:00
7AEF:Book5(Part2)1398/07/06زوج19:00_20:30
8PET(Intensive1)1398/07/071شنبه و 3شنبه18:30-20:30
9PET(Intensive1)1398/07/13زوج10:30-12
10PET(Intensive1)1398/07/05جمعه8:30_13:30
11PET(Intensive2)1398/07/19جمعه8:30_13:30
12PET(Intensive2)1398/07/03زوج19:00_20:30
13PET(Intensive2)1398/06/261شنبه و 3شنبه18:30_20:30
14PET(Intensive3)1398/07/281شنبه و 3شنبه10:00-12:00
15PET(Intensive3)1398/07/13زوج17_18:30
16PET(Intensive4)1398/07/20زوج17_18:30
17PET(Intensive4)1398/07/26جمعه8:30_13:30
18Let's Go2 (Part1)1398/06/27شنبه و 4 شنبه15:30-17:00
19Let's Go5(Part1)1398/07/231شنبه و 3شنبه15:30-17:00
20AEF:Book2(Part2)teeneager1398/07/141شنبه و 3شنبه15:30-17:00
21F.C.2(Part4)1398/07/242شنبه و 4 شنبه15:30-17:00
22Let's Begin(Part4)1398/07/071شنبه و 3شنبه15:30-17:00
23Pre_IELTS&TOEFL1398/07/281شنبه و 3شنبه17:00-19
24IELTS (Writing)1398/08/13زوج19:00-20:30
25IELTS (Reading)1398/08/13زوج17:00_18:30
26IELTS (Speaking)1398/07/09فرد17:00_18:30
27IELTS (Listening)1398/07/08زوج19:00_20:30
28IELTS (Speaking)1398/07/08زوج17:00_18:30
29IELTS Course1 (شعبه 2)1398/07/12جمعه8:30-13:30
30IELTS Course1 (شعبه 1)1398/07/18پنج شنبه10:30_13:30
31BEC1398/07/12جمعه9-10:30
32General Speaking(4)1398/07/21فرد19_20:30
33General Speaking(4)1398/07/04فرد19:00_20:30
34General Speaking(6)1398/07/071شنبه و 3شنبه10:30-12
35General Writing(1) 1398/07/25پنج شنبه10:30-14
36General Vocab(2)1398/07/20زوج10:30-12
37General Vocab(5)1398/07/19جمعه10:30-13:30
38کنکور زبان انگلیسی 1398
کلاس تشریحی و تست
"21 جلسه"
(سال سوم و پیش دانشگاهی)
**فقط مخصوص دختران**
1398/07/23سه شنبه 15:30_17
39GRE Writiing & Verbal
TOFEL(IBT,PBT),
GMAT,SAT,OET,MHLE,
MSRT,TOLIMO,EPT,PTE
Travel English,
ISI (مقاله نویسی),
Embassy Interview
 (مصاحبه سفارت)
Private_شعبه میدان مینا

***

ردیفدورهشروع دورهروزساعت
1AEF:Starter(Part 1)1398/07/10شنبه-چهارشنبه10:30_12:30
2AEF:Starter(Part 1)1398/07/11فرد19:00-20:30
3AEF:Starter(Part 3)1398/07/091شنبه  و 3شنبه10:30_12:30
4AEF:Starter(Part3)1398/07/20زوج17:00-18:30
5AEF:Book1(Part1)1398/07/23یکشنبه-سه شنه18:30-20:30
6AEF:Book1(Part3)1398/07/281شنبه  و 3شنبه17:00-19:00
7AEF:Book2(Part1)1398/07/10زوج19:00-20:30
8AEF:Book2(Part2)1398/08/191شنبه  و 3شنبه17:00-19:00
9AEF:Book2(Part3)1398/07/071شنبه  و 3شنبه10:30_12:30
10AEF:Book3(Part1)1398/08/08زوج19:00_20:30
11AEF:Book 3(Part2)teenagher1398/07/281شنبه  و 3شنبه17:00-19:00
12AEF:Book 4(Part1)1398/07/22زوج19:00_20:30
13AEF:Book4(Part 2)teenager1398/07/231شنبه  و 3شنبه17:00-19:00
14PET(Intensive1)1398/07/06شنبه وچهارشنبه17:00-18:30
15PET(Intensive1)1398/07/10زوج19:00_20:30
16PET(Intensive1)1398/07/12جمعه8:30-13:30
17PET(Intensive1)1398/07/10زوج10:30_12:00
18PET(Intensive2)1398/08/12فرد17:00-19:00
19PET(Intensive2)1398/07/12جمعه8:30-13:30
20PET(Intensive2)1398/07/06شنبه و4شنبه17:00-19:00
21PET(Intensive2)1398/07/071شنبه و 3شنبه18:30-20:30
22let'sgo Begin(Part1)1398/07/091شنبه و 3شنبه15:30-17:00
23let'sgo Begin(Part3)1398/07/03شنبه و4شنبه17:00-18:30
24let'sgo Begin(Part4)1398/08/11شنبه و4شنبه17:00-18:30
25Let's Go 1(Part1)1398/08/22شنبه و4شنبه15:30-17:00
26Let's Go 1(Part3)1398/08/121شنبه و 3شنبه15:30_17:00
27Let's Go 1(Part3)1398/07/10شنبه و4شنبه17:00-18:30
28Let's Go 2(Part3)1398/08/121شنبه و 3شنبه15:30-17:00
29Let's Go 2(Part3)1398/07/20شنبه و4شنبه17:00-18:30
30Let's Go3(Part3)1398/07/24شنبه  و 4 شنبه15:30_17:00
31Let's Go 4(Part2)1398/07/10شنبه  و 4 شنبه15:30_17:00
32Let's Go 5(Part 3)1398/07/301شنبه و 3شنبه15:30-17:00
33F.C.1(Part1)1398/07/091شنبه و 3شنبه17:00-18:30
34F.C.2(Part1)1398/07/161شنبه و 3شنبه15:30_17:00
35F.C.2(Part6)1398/07/10شنبه و 4شنبه15:30_17:00
36F.C.2(Part6)1398/07/10شنبه و 4شنبه15:30-17:00
37F.C.2(Part5)1398/08/121شنبه و 3شنبه15:30_17:00
38F.C.3(Part1)1398/07/24شنبه و 4شنبه
39F.C.2(Part4)1398/06/171شنبه  و 3شنبه
40F.C.4(Part6)1398/07/161شنبه و 3شنبه
41F.C.2(Part5)1398/08/121شنبه و 3شنبه15:30-17:00
42F.C.3(Part1)1398/07/24شنبه و 4شنبه17:00-18:30
43F.C.4(Part6)1398/07/161شنبه و 3شنبه15:30_17:00
44Pre_IELTS&TOEFL1398/08/01زوج17:00-18:30
45Pre_IELTS&TOEFL1398/07/19جمعه10:30_13:30
46IELTS(Speaking)1398/07/25فرد17:00-18:30
47IELTS(Listening)1398/07/25فرد19:00-20:30
48IELTS(Writing)1398/08/30فرد17:00-18:30
49IELTS(Reading)1398/08/30فرد19:00-20:30
50TOFEL(Speaking)1398/07/21فرد17:00-18:30
51TOFEL(Listening)1398/07/21فرد19:00-20:30
52IELTS (چهار مهارت)1398/07/12جمعه8:30_13:30
53IELTS (چهار مهارت)1398/07/18پنج شنبه 10:30_13:30
54PTE(چهارمهارت)1398/07/18جمعه 8:30-13:30
55PTE(چهارمهارت)1398/07/13زوج19:00-20:30
56General Speaking 2(شعبه2)1398/07/13شنبه-چهارشنبه10:30_12:000
57General Speaking 2(شعبه2)1398/07/05جمعه10:30_13:30
58General Speaking 5(شعبه2)1398/07/14یکشنه و 3 شنبه19:0020:30
59General Speaking 5(شعبه2)1398/07/13شنبه-چهارشنبه17:00-18:30
60TTC (شعبه 2)1398/07/13شنبه- دوشنبه13:00-14:30
61MOVIE1398/07/14فرد19:00-20:30

زبان های آلمانی  - فرانسه - ترکی استانبولی

ردیفدورهشروع دورهروزساعت
1A1/11398/07/14فرد19:00-20:30
2A1/21398/07/10شنبه-چهارشنبه17:00-18:30
3A1/21398/07/24زوج17:00-18:30
4A1/31398/07/06زوج19:00-20:30
5 فرانسه F1/11398/07/20زوج19:00-20:30
6 فرانسه F1/11398/07/21فرد17:00-18:30
7ترکی استانبولیT1/11398/07/21فرد17:00-18:30
8ترکی استانبولیT1/11398/07/20زوج19:00-20:30

logo-samandehi