صفحه اصلی ورود کاربران همکاری با هیراد درخواست نمایندگی تماس با ما وبلاگ گالری تصاویر سایت قدیمی هیراد دیکشنری آنلاین لینک های مفید

تقویم برگزاری کلاس ها

شعبه پاسداران

شعبه میدان مینا
شعبه پاسداران

ردیفدورهشروع دورهروزساعت
1Pre_IELTS&TOEFL1397/10/11فرد17:00-18:30
2TOFEL IBT (Reading)(شعبه 2)1397/00/00زوج19:00_20:30
3TOFEL IBT (Speaking)(شعبه 2)1397/00/00زوج19:00_20:30
4IELTS (Speaking)1397/09/08فرد17:00-18:30
5IELTS (Writing)1397/09/21زوج19:00-20:30
6IELTS (Listening)1397/09/21زوج17:00-18:30
7IELTS (Speaking)1397/10/26زوج19:00-20:30
8IELTS (Reading)1397/10/026زوج17:00-18:30
9IELTS (چهار مهارت)1397/09/08پنج شنبه10:30_13:30
10Post IELTS(کلاس جمع بندی نکته تست ielts شعبه 21397/00/00زوج19:00_20:30
11General Speaking(6)1397/09/25فرد19:00_20:30
12General Speaking(2)1397/10/181شنبه و 3شنبه10:30-12:30
13General Speaking(2)1397/09/19زوج12:30-14:00
14General Writing(1) 1397/09/22پنج شنبه10:30-14:00
15General Vocab(1)1397/10/14جمعه10:30-13:30
16General Voca(2)1397/12/03جمعه10:30-13:30
17B.E.C. 1 (Part 1)(شعبه 2)1397/09/18فرد19:00_20:30
18B.E.C. 1 (Part 1)(شعبه 1)1397/09/23جمعه9:00-10:30
19GRE  Verbal( شعبه 2)1397/09/22پنج شنبه15-16:30
20GRE Writing(شعبه 2)1397/11/04پنج شنبه15-16:30
21Seminar (Speaking)1397/09/22پنج شنبه14:00_18:00
22کنکور زبان انگلیسی 1397
کلاس تشریحی و تست
"21 جلسه"
(سال سوم و پیش دانشگاهی)
**فقط مخصوص دختران**
1397/09/27سه شنبه 15:30_17:00
23GRE Writiing & Verbal
TOFEL(IBT,PBT),
GMAT,SAT,OET,MHLE,
MSRT,TOLIMO,EPT,PTE
Travel English,
ISI (مقاله نویسی),
Embassy Interview
 (مصاحبه سفارت)
Private__
24AEF:starter(Part 2)1397/09/111شنبه و 3شنبه10:00_12:00
25AEF:Book1(Part 1)1397/09/061شنبه و 3شنبه17_19
26AEF:Book1(Part 2) 1397/09/27 1شنبه و 3شنبه10:00_12:00
27AEF:Book2(Part 1) 1397/09/12 زوج17_18:30
28AEF:Book2(Part2) 1397/09/01 فرد19:00_20:30
29AEF:Book3(Part1) 1397/09/21 زوج17:00_18:30
30AEF:Book3(Part 2) 1397/09/07 زوج19:00_20:30
31AEF:Book4(Part 3)(Teenagers)1397/10/203شنبه و 5شنبه17:00_19:00
32AEF:Book5(Part2) 1397/09/257 1شنبه و 3شنبه18:30_20:30
33PET(Intensive1) 1397/10/03 زوج10:30_12:00
34PET(Intensive2) 1397/10/19 زوج19:00_20:30
35PET(Intensive3) 1397/10/09 1شنبه و 3شنبه18:30_20:30
36PET(Intensive2) 1397/09/07 2شنبه و 4شنبه10:30_12:45
37PET(Intensive1)1397/09/02جمعه8:30_13:30
36PET(Intensive2)1397/10/07جمعه8:30_13:30
38PET(Intensive3)1397/09/16جمعه8:30_13:30
39PET(Intensive2)1397/11/05جمعه8:30_13:30
40PET(Intensive2)1397/10/26زوج17:30_19:00
41PET(Intensive3)1397/10/05شنبه و 4 شنبه17_19:00
42PET(Intensive2)1397/10/11فرد17_18:30
43Let's Go Begin(Part 4)1397/09/14شنبه و 4 شنبه15:30-17:00
44Let's Go3(Part3)1397/09/061شنبه و 3شنبه15:30-17:00
45F.C. 4(Part3)1397/10/021شنبه و 3شنبه15:30-17:00
46F.C.1(Part4)1397/09/122شنبه و 4 شنبه15:30-17:00شعبه میدان مینا

***

ردیفدورهشروع دورهروزساعت
1Pre_IELTS&TOEFL1397/08/23زوج17:00-18:30
2Pre_IELTS&TOEFL1397/10/10زوج17:00-18:30
3TOFEL IBT (Reading)1397/08/19زوج19:00-20:30
4TOFEL IBT (Speaking)1397/09/19زوج19:00-20:30
5IELTS(Reading)1397/08/24فرد19:00-20:30
6IELTS (Writing)1397/08/24فرد17:00-18:30
7IELTS(Speaking)1397/09/27فرد19:00-20:30
8IELTS (Listinig)1397/09/27فرد17:00-18:30
9IELTS (چهار مهارت)1397/08/10پنج شنبه 10:30_13:30
10Post IELTS(کلاس جمع بندی نکته تست ielts1397/08/19زوج19:00_20:30
11General Vocab (5) (شعبه 1)1397/08/25جمعه10:30-13:30
12General Vocab (1) (شعبه 1)1397/10/14جمعه10:30-13:30
13General Speaking 2(شعبه1)1397/08/12زوج12:30-14:00
14General Speaking 2(شعبه1)1397/08/27یکشنه و 3 شنبه10:30-12:30
15General Speaking 6(شعبه2)1397/08/18جمعه10:30-13:30
16General Speaking 1(شعبه2)1397/08/06یکشنه و 3 شنبه18:30-20:30
17General Writing(شعبه1)1397/08/24پنج شنبه 10:30-14:00
18B.E.C. 1 (Part 1) (شعبه 2)1397/08/20فرد19:00_20:30
19B.E.C. 1 (Part 2) (شعبه 1)1397/07/06جمعه9:00-10:30
20B.E.C. 1 (Part 1) (شعبه 1)1397/08/04جمعه9:00-10:30
21TTC (شعبه 2)1397/08/19شنبه- دوشنبه13:00-14:30
22Seminar (Writing)1397/07/19پنج شنبه 14:00_18:00
23PTE(چهارمهارت)1397/08/05زوج19:00-20:30
24GRE(verbal)1397/08/10پنج شنبه 15:00-18:30
25GRE(writing)1397/09/29پنج شنبه 15:00-18:30
26AEF:Starter(Part 1)1397/08/131شنبه  و 3شنبه10:30_12:30
27PET(ZERO)1397/09/12زوج10:30_12:00
28AEF:Starter(Part1)1397/08/13فرد19:00-20:30
29AEF:Starter(Part2)1397/09/12زوج19:00-20:30
30AEF:Book1(Part1)1397/10/161شنبه  و 3شنبه17:00_19:00
31AEF:Book1(Part1)1397/08/12زوج19:00_20:30
32AEF:Book2(Part 1)1397/08/26زوج17:00_18:30
33AEF:Book2(Part 2)1397/08/05زوج19:00_20:30
34AEF:Book 2(Part 1)1397/09/061شنبه  و 3شنبه10:30_12:30
35AEF:Book 2(Part 1)1397/08/19زوج19:00_20:30
36AEF:Book3 (Part1) (Teenagers)1397/09/18یکشنبه-سه شنه17:00-19:00
37AEF:Book3(Part 1)1397/08/19زوج19:00-20:30
38AEF:Book 4(Part 3)1397/08/05زوج10:30-12:00
39AEF:Book 5(Part 1)1397/09/10زوج19:00-20:30
40AEF:Book5 (Part2) (Teenagers)1397/08/05زوج15:30-17:00
41PET(Zero)1397/08/04جمعه8:30-13:30
42PET(Intensive1)1397/08/18جمعه8:30-13:30
43PET(Intensive1)1397/08/05زوج19:00-20:30
44PET(Intensive2)1397/09/23جمعه8:30-13:30
45PET(Intensive2)1397/08/27فرد19:00-20:30
46PET(Intensive3)1397/08/26زوج19:00-20:30
47General speaking 5(شعبه1)1397/08/13فرد19:00_20:30
48let'sgo Begin(Part1)1397/08/131شنبه و 3شنبه15:30_17:00
49let'sgo Begin(Part4)1397/08/201شنبه و 3شنبه15:30-17:00
50let'sgo Begin(Part4)1397/08/05شنبه و4شنبه17:00-18:30
51Let's Go 1(Part4)1397/08/12شنبه  و 4 شنبه15:30_17:00
52Let's Go 2(Part 4)1397/09/17شنبه  و 4 شنبه15:30_17:00
53Let's Go 4(Part 1)1397/09/201شنبه و 3شنبه15:30-17:00
54Let's Go 4(Part3)1397/08/291شنبه و 3شنبه15:30-17:00
55Let's Go6(Part2)1397/08/131شنبه  و 3شنبه15:30-17:00
56Let's Go 6(Part 4)1397/09/10شنبه و 4شنبه15:30-17:00
57F.C.1(Part1)1397/08/131شنبه  و 3شنبه15:30-17:00
58F.C.1(Part4)1397/08/12شنبه و  4شنبه17:00_18:30
59F.C.4(Part1)1397/08/291شنبه و 3شنبه15:30-17:00
60F.C.4(Part 2)1397/09/20یکشنبه-سه شنه17:00-18:30
61F.C.4(PART4)1397/08/30شنبه و 4شنبه15:30-17:00
logo-samandehi