صفحه اصلی ورود کاربران همکاری با هیراد درخواست نمایندگی تماس با ما وبلاگ گالری تصاویر سایت قدیمی هیراد دیکشنری آنلاین لینک های مفید

تقویم برگزاری کلاس ها

شعبه پاسداران

شعبه میدان مینا
شعبه پاسداران

ردیفدورهشروع دورهروزساعت
1Pre_IELTS&TOEFL1397/12/12فرد17:00-18:30
2IELTS (Writing)1397/12/12فرد17:00-18:30
3IELTS (Reading)1398/01/22فرد17:00-18:30
4IELTS (Writing)1398/01/21زوج17:00-18:30
5IELTS (Listening)1397/12/11زوج19:00_20:30
6IELTS (Speaking)1398/01/31زوج19:00_20:30
7IELTS (چهار مهارت)1397/12/09پنج شنبه10:30_13:30
9General Speaking(8)1398/01/22فرد19:00_20:30
10General Speaking(4)1397/12/071شنبه و 3شنبه10:30-12
11General Speaking(1)1398/01/24زوج10:30-12
12General Writing(1) 1397/12/16پنج شنبه10:30-14
13General Vocab(1)1398/02/06جمعه10:30-13:30
14B.E.C. 1 (Part 1)(شعبه 1)1397/12/17جمعه9:00-10:30
15Seminar (Speaking)1397/12/02پنج شنبه14:00_18:00
16GRE Writiing & Verbal
TOFEL(IBT,PBT),
GMAT,SAT,OET,MHLE,
MSRT,TOLIMO,EPT,PTE
Travel English,
ISI (مقاله نویسی),
Embassy Interview
 (مصاحبه سفارت)
Private_ 
17AEF:Book1(Part 1)1398/01/181شنبه و 3شنبه10:00_12:00
18AEF:Book1(Part1)1397/12/07فرد17:00_18:30
19AEF:Book2(Part 1) 1398/02/17 1شنبه و 3شنبه10:00_12:00
20AEF:Book3(Part1) 1397/12/12 فرد19:00_20:30
21AEF:Book4(Part 2) 1397/12/18 زوج19:00_20:30
22PET(Intensive2) 1397/12/11 زوج19:00_20:30
23PET(Intensive2) 1398/01/21 زوج10:30_12:00
24PET(Intensive3) 1398/01/24 زوج19:00_20:30
25PET(Intensive2) 1398/02/07 زوج17_18:30
26PET(Intensive4)1398/01/23جمعه8:30_13:30
27PET(Intensive1) 1397/12/08 زوج10:30_12
28PRE IELTS1397/12/165شنبه وجمعه8:30_13:30
29PET(Intensive4)1398/02/20جمعه8:30_13:30
30PET(Intensive1)1397/12/11زوج17:30_19:00
31PET(Intensive3)1397/12/21فرد17_18:30
32PET(Intensive2)1397/12/121شنبه و 3شنبه18:30_20:30
33PET(Intensive2)1398/02/20جمعه8:30_13:30
34Let's Go1 (Part2)1397/12/22شنبه و 4 شنبه15:30-17:00
35Let's Go4(Part1)1397/12/071شنبه و 3شنبه15:30-17:00
36F.C.4(Part5)13978/01/201شنبه و 3شنبه15:30-17:00
37F.C.1(Part6)1397/12/202شنبه و 4 شنبه15:30-17:00شعبه میدان مینا

***

ردیفدورهشروع دورهروزساعت
1Pre_IELTS&TOEFL1398/01/21زوج17:00-18:30
2IELTS(Writing)1397/12/15زوج17:00-18:30
3IELTS(Speaking)1397/12/12فرد17:00-18:30
4IELTS(REDING)1397/12/12فرد19:00-20:30
5IELTS(Reading)1397/11/29فرد19:00-20:30
6IELTS(Listening)1397/12/12فرد19:00-20:30
7IELTS(Writing)1398/02/03فرد17:00-18:30
8IELTS(Reading)1398/02/03فرد19:00-20:30
9IELTS (چهار مهارت)1397/12/16پنج شنبه 10:30_13:30
10IELTS (چهار مهارت)1398/01/29پنج شنبه 10:30_13:30
11General Vocab (1) (شعبه 1)1397/12/03جمعه10:30-13:30
12General Vocab (2) (شعبه 1)1398/02/06جمعه10:30-13:30
13General Speaking 1(شعبه2)1398/01/28شنبه-چهارشنبه17:00-18:30
14General Speaking 3(شعبه2)1398/02/07شنبه-چهارشنبه10:30-12:30
15General Speaking 9(شعبه2)1397/12/10جمعه10:30-13:30
16General Speaking 3(شعبه2)1397/12/21یکشنه و 3 شنبه18:30-20:30
17B.E.C. 1 (Part 2) (شعبه 1)1397/12/17جمعه9:00-10:30
18TTC (شعبه 2)1398/01/09شنبه- دوشنبه13:00-14:30
19PTE(چهارمهارت)1397/12/11زوج19:00-20:30
20PTE(چهارمهارت)1398/01/28زوج19:00-20:30
21GRE Writiing & Verbal
TOFEL(IBT,PBT),
GMAT,SAT,OET,MHLE,
MSRT,TOLIMO,EPT,PTE
Travel English,
ISI (مقاله نویسی),
Embassy Interview
 (مصاحبه سفارت)
Private__
22AEF:Starter(Part 1)1397/12/121شنبه  و 3شنبه10:30_12:30
23AEF:Starter(Part1)1397/12/12فرد19:00-20:30
24AEF:Book1(Part2)1397/12/18زوج19:00-20:30
25AEF:Book1(Part3)1398/01/201شنبه  و 3شنبه17:00-19:00
26AEF:Book2(Part1)1397/12/08زوج19:00_20:30
27AEF:Book 2(Part 3)1398/01/181شنبه  و 3شنبه10:30_12:30
28AEF:Book 3(Part1)1397/12/15زوج19:00_20:30
29AEF:Book3(Part 1)1398/01/19زوج19:00_20:30
30AEF:Book3(Part 3)tenaghar1398/01/271شنبه  و 3شنبه17:00-19:00
31pet zero1397/12/19فرد17:00-19:00
32pet zero1397/12/191شنبه  و 3شنبه10:30_12:30
33PET(Intensive1)1397/12/16فرد17:00-19:00
34PET(Intensive2)1398/02/24فرد19:00_20:30
35PET(Intensive2)1398/01/23جمعه8:30-13:30
36PET(Intensive2)1397/12/15زوج19:00-20:30
37PET(Intensive3)1398/02/13جمعه8:30-13:30
38PET(Intensive2)1398/01/19زوج10:30-12:00
39PET(Intensive2)1397/12/10جمعه8:30-13:30
40let'sgo Begin(Part3)1398/01/271شنبه و 3شنبه15:30_17:00
41Let's Go 1(Part3)1398/01/271شنبه و 3شنبه15:30-17:00
42Let's Go 1(Part3)1398/01/18شنبه و4شنبه17:00-18:30
43Let's Go2(Part3)1398/01/24شنبه  و 4 شنبه15:30_17:00
44Let's Go 3(Part2)1397/12/18شنبه  و 4 شنبه15:30_17:00
45Let's Go 4(Part 3)1397/12/191شنبه و 3شنبه15:30-17:00
46Let's Go 5(Part1)1397/12/051شنبه و 3شنبه15:30-17:00
47F.C.2(Part3)1397/12/18شنبه و 4شنبه15:30-17:00
48F.C.1(Part3)1397/12/071شنبه  و 3شنبه15:30-17:00
49F.C.2(Part1)1397/12/071شنبه  و 3شنبه15:30-17:00
50F.C.2(Part2)1397/12/18شنبه و  4شنبه17:00_18:30
51F.C.4(Part3)1397/12/191شنبه و 3شنبه15:30-17:00
52F.C.4(Part 6)1397/12/14یکشنبه-سه شنه17:00-18:30
logo-samandehi