صفحه اصلی ورود کاربران همکاری با هیراد درخواست نمایندگی تماس با ما وبلاگ گالری تصاویر سایت قدیمی هیراد دیکشنری آنلاین لینک های مفید

بر نامه کلاس های تیر ماه 97

شعبه پاسداران

شعبه مینا
شعبه پاسداران

ردیفدورهشروع دورهروزساعت
1Pre_IELTS&TOEFL1397/05/07فرد17:00-18:30
2Pre_IELTS&TOEFL1397/06/25فرد17:00-18:30
3TOFEL IBT (Reading)(شعبه 2)1397/04/20زوج19:00_20:30
4TOFEL IBT (Speaking)(شعبه 2)1397/05/24زوج19:00_20:30
5IELTS (Writing)1397/05/03زوج19:00-20:30
6IELTS (Listening)1397/05/03زوج17:00-18:30
7IELTS (Speaking)1397/06/05زوج19:00-20:30
8IELTS (Reading)1397/06/05زوج17:00-18:30
9IELTS (چهار مهارت)1397/04/07پنج شنبه10:30_13:30
10Post IELTS(کلاس جمع بندی نکته تست ielts شعبه 21397/04/20زوج19:00_20:30
11General Speaking(1)1397/04/031شنبه و 3شنبه10:30-12:30
12General Speaking(2)1397/04/09زوج12:30-14:00
12General Writing(1) 1397/04/14پنج شنبه10:30-14:00
13General Vocab(3)1397/04/29جمعه10:30-13:30
14General Vocab(4)1397/06/23جمعه10:30-13:30
15B.E.C. 1 (Part 1)(شعبه 2)1397/04/12فرد19:00_20:30
16B.E.C. 1 (Part 2)(شعبه 1)1397/04/15جمعه9:00-10:30
17TTC (شعبه 2)1397/05/06شنبه و 2شنبه13:00-14:30
18Seminar (Writing)1397/04/21پنج شنبه14:00_18:00
19کنکور زبان انگلیسی 1397
کلاس تشریحی و تست
"21 جلسه"
(سال سوم و پیش دانشگاهی)
**فقط مخصوص دختران**
1397/04/12سه شنبه 15:30_17:00
20GRE Writiing & Verbal
TOFEL(IBT,PBT),
GMAT,SAT,OET,MHLE,
MSRT,TOLIMO,EPT,PTE
Travel English,
ISI (مقاله نویسی),
Embassy Interview
 (مصاحبه سفارت)
Private__
21AEF:Starter(Part 1) 1397/04/04 زوج19:00_20:30
22AEF:Starter(Part 3) 1397/05/28 1شنبه و 3شنبه10:00_12:00
23AEF:Book1(Part 3) 1397/05/16 فرد19:00_20:30
24AEF:Book1(Part 2) 1397/04/04 زوج10:30_12:00
25AEF:Book2(Part1) 1397/04/16 زوج17:00_18:30
26AEF:Book2(Part 3) 1397/05/15 زوج19:00_20:30
27AEF:Book2(Part 3) 1397/04/06 زوج19:00_20:30
28AEF:Book3(Part 3)(Teenagers)1397/04/191شنبه و 3شنبه17:00_19:00
29AEF:Book4(Part 3) 1397/05/14 1شنبه و 3شنبه18:30_20:30
30AEF:Book5(Part1) 1397/04/23 زوج17:30_19:00
31PET(Intensive1)1397/04/09زوج17:00_19:00
32PET(Intensive1)1397/04/01جمعه8:30_13:30
33PET(Intensive2)1397/04/08جمعه8:30_13:30
34PET(Intensive3)1397/04/08جمعه8:30_13:30
35Conversation crash course1397/05/25فرد19:00_20:30
36Intensive2(شعبه 2)1397/05/29زوج19:00_20:30
37Let's Go Begin(Part 1)1397/04/042شنبه و 4 شنبه15:30-17:00
38Let's Go1(Part 1)1397/04/042شنبه و 4 شنبه15:30-17:00
39Let's Go2(Part 1)1397/04/101شنبه و 3شنبه15:30_17:00
40Let's Go 2(Part4)1397/04/051شنبه و 3شنبه15:30-17:00
41F.C. 3(Part6)1397/05/091شنبه و 3شنبه15:30-17:00
42F.C.1(Part 1)1397/04/042شنبه و 4 شنبه15:30-17:00
43دوره ویژه مکالمه کودکان تابستان1397/04/04از شنبه تا 4شنبه9:30-12:45
44دوره ویژه مکالمه کودکان تابستان1397/05/08از شنبه تا 4شنبه9:30-12:45
45دوره ویژه مکالمه کودکان تابستان1397/04/27زوج9:30-12:45شعبه میدان مینا

***

ردیفدورهشروع دورهروزساعت
1Pre_IELTS&TOEFL1397/06/24زوج17:00-18:30
2Pre_IELTS&TOEFL1397/05/08زوج17:00-18:30
3TOFEL IBT (Reading)1397/04/20زوج19:00-20:30
4TOFEL IBT (Speaking)1397/05/24زوج19:00-20:30
6IELTS(Reading)1397/04/03فرد19:00-20:30
7IELTS (Writing)1397/04/03فرد17:00-18:30
8IELTS (Listening)1397/05/02فرد19:00-20:30
9IELTS (Speaking)1397/05/02فرد17:00-18:30
10IELTS (چهار مهارت)1397/06/22پنج شنبه 10:30_13:30
11Post IELTS(کلاس جمع بندی نکته تست ielts1397/04/20زوج19:00_20:30
12General Vocab (3) (شعبه 1)1397/04/29جمعه10:30-13:30
13General Vocab (4) (شعبه 1)1397/06/23جمعه10:30-13:30
14General speaking 11397/04/10یکشنه و 3 شنبه18:30_20:30
15General speaking 11397/04/22جمعه10:30-13:30
16General speaking 21397/06/02جمعه10:30-13:30
17B.E.C. 1 (Part 1) (شعبه 2)1397/04/12فرد19:00_20:30
18B.E.C. 1 (Part 2) (شعبه 1)1397/04/15جمعه9:00-10:30
19TTC (شعبه 2)1397/05/6شنبه- دوشنبه13:00-14:30
20Seminar (Writing)1397/04/21پنج شنبه 14:00_18:00
21کنکور زبان انگلیسی 1397
کلاس تشریحی و تست
"21 جلسه"
(سال سوم و پیش دانشگاهی)
**فقط مخصوص پسران**
1397/04/21پنج شنبه 12:30_14:00
22GRE Writing & Verbal
TOFEL(IBT,PBT),
GMAT,SAT,OET,MHLE,MSRT,
PTE,TOLIMO,EPT,Travel English
ISI (مقاله نویسی),
Embassy Interview
 (مصاحبه سفارت)
Private__
23AEF:Starter(Part 1)1397/04/031شنبه  و 3شنبه10:30_12:30
24AEF:Starter(Part 1)1397/04/031شنبه  و 3شنبه17:00_19:00
25AEF:Starter(Part 2)1397/04/04زوج19:00_20:30
26AEF:Book1(Part 1)1397/04/051شنبه  و 3شنبه17:00_19:00
27AEF:Book 1(Part 3)1397/04/30زوج19:00_20:30
28AEF:Book 1(Part 2)1397/04/27زوج17:00_18:30
29AEF:Book 2(Part 1)1397/04/031شنبه  و 3شنبه10:30_12:30
30AEF:Book 2(Part 1)1397/04/06زوج19:00_20:30
31AEF:Book3(Part 1)1397/04/06زوج19:00-20:30
32AEF:Book4(Part 1) (Teenagers)1397/04/031شنبه  و 3شنبه17:00-19:00
33AEF:Book4(Part 1)1397/04/13زوج19:00_20:30
34AEF:Book 4 p2 (12 Session)1397/04/25دوشنبه17:30_19:00
35AEF:Book 4(Part 2)1397/05/10زوج10:30-12:00
36AEF:Book4 (Part 3) (Teenagers)1397/04/30زوج15:30-17:00
37AEF:Book5(Part 1)1397/05/161شنبه  و 3شنبه18:30_20:30
38PET(Intensive2)1397/05/29زوج19:00-20:30
39PET(Intensive1)1397/04/01جمعه8:30-13:30
40PET(Intensive2)1397/04/01جمعه8:30-13:30
41PET(Intensive3)1397/04/07پنج شنبه14:00_18:30
42conversation crash course(شعبه1)1397/05/25فرد19:00_20:30
43AEF:(Book3,P.1)(Intensive)1397/04/08جمعه8:30-13:30
44let'sgo Begin(Part1)1397/04031شنبه و 3شنبه10:30-12:00
45let'sgo Begin(Part1)1397/04/031شنبه و 3شنبه15:30-17:00
46let'sgo Begin(Part2)1397/04/30شنبه و4شنبه17:00-18:30
47Let's Go 1(Part 1)1397/04/02شنبه و4شنبه10:30-17:00
48Let's Go 1(Part 2)1397/05/13شنبه  و 4 شنبه15:30_17:00
49Let's Go 2(Part 1)1397/04/23شنبه  و 4 شنبه15:30_17:00
50Let's Go 3(Part 2)1397/04/311شنبه و 3شنبه15:30-17:00
51Let's Go 3(Part 4)1397/04/191شنبه و 3شنبه15:30-17:00
52Let's Go 5(Part 2)1397/05/141شنبه و 3شنبه15:30-17:00
53Let's Go 5(Part 4)1397/05/141شنبه  و 3شنبه15:30-17:00
54Let's Go 6(Part 1)1397/04/23شنبه و 4شنبه15:30-17:00
55F.C.1(Part 2)1397/05/10شنبه و  4شنبه17:00_18:30
56F.C.3(Part 4)1397/04/311شنبه و 3شنبه15:30-17:00
57F.C.3(Part 5)1397/04/21پنج شنبه14:30_17:45
58F.C.4(Part 1)1397/04/261شنبه  و 3شنبه17:00-18:30
59F.C.4(Part 4)1397/04/261شنبه  و 3شنبه17:00-18:30
60Cutting Edge Advanced1397/04/20شنبه و 4شنبه17:00_18:30
61مکالمه فشرده کودکان 5 روز در هفته1397/04/06شنبه تا 4شنبه9:30-12:30
62مکالمه فشرده کودکان 3 روز در هفته1397/04/06سه روز زوج9:30-12:30